Poland-Krakow: Medical consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Medical consumables
OJEU (High Value) 074896-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARD



Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Postal address: os. Złotej Jesieni 1
Town: Kraków
Postal code: 31-826
Country: PL
Contact person: Agata Królik
Telephone: +48 126468207
E-mail: akrolik@rydygierkrakow.pl
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.szpitalrydygier.pl
I.4) Type of the contracting authority:
szpital sp. z o.o.

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostarczanie narzędzi do zabiegów chirurgicznych w technologii hybrydowej wraz z usługą najmu generatora hybrydowego

Reference number: 292/ZP/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie narzędzi do zabiegów chirurgicznych w technologii hybrydowej do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do specyfikacji.

2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu generatora hybrydowego (aparatu), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3B do SIWZ.

Total Value:
PLN 1123400.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA – apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

Opis produktu rozmiar/parametr rodzaj opakowania – ilość opakowań:

, z uchwytem mocującym do przetwornika oraz kluczem dynamometrycznym długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm, zakrzywione bransze o długości 16 mm – szt. 50;
o

, z uchwytem mocującym do przetwornika oraz kluczem dynamometrycznym długość robocza 20 cm, średnica trzonu 9,7 mm, zakrzywione bransze o długości 20 mm – szt. 20;
o

, z uchwytem mocującym do przetwornika oraz kluczem dynamometrycznym długość robocza 9 cm, bransze w kształcie peana (1 bransza ruchoma) – szt. 40;
o

, z uchwytem mocującym do przetwornika oraz kluczem dynamometrycznym długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm, zakrzywione bransze o długości 16 mm – szt. 500.
o

Lp. Parametr/warunek – wymóg parametr oferowany:

1. generator hybrydowy w pełni kompatybilny z narzędziami opisanymi w postępowaniu – tak;

2. dedykowany wózek do aparatu – tak;

3. włącznik nożny min. 2 przyciskowy – tak.

Wymagania dodatkowe:

4. certyfikat CE lub deklaracja zgodności – załączyć do oferty: tak;

5. instrukcja obsługi w j. polskim (w wersji papierowej i elektronicznej – dostarczyć przy przekazaniu sprzętu): tak;

6. szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla min 15 osób, potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów: tak.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 219-537055

Title:

Dostarczanie narzędzi do zabiegów chirurgicznych w technologii hybrydowej wraz z usługą najmu generatora hybrydowego


2020-01-20

1
1
1




Official name: Olympus Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wynalazek 1
Town: Warszawa
Postal code: 02-677
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1123400.00
Total Value:
PLN 878832.00

Section V: Complementary information


Additional information:

1. Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

I. Informacje ogólne.

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

II. Złożenie oferty.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, docx, .rtf, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykaże jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP).

4. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie .

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
33140000; 33190000; Medical consumables; Miscellaneous medical devices and products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions