Poland-Łódź: Machines and apparatus for testing and measuring

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łódź: Machines and apparatus for testing and measuring
OJEU (High Value) 074901-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersytet Łódzki
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Łódzki
National registration number: PL 724-000-32-43
Postal address: ul. Narutowicza 68
Town: Łódź
Postal code: 90-136
Country: PL
Contact person: Sebastian Rudziński
Telephone: +48 426354353
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Fax: +48 426354326
NUTS code: PL711
Main address (URL): www.uni.lodz.pl
Address of the buyer profile (URL): http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa i instalacja sekwenatora dla Uniwersytetu Łódzkiego

Reference number: 96/ZP/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sekwenatora dla Uniwersytetu Łódzkiego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie przeglądów w okresie gwarancji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

3. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć podłączenie sprzętu i instalację systemu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania.

Total Value:
PLN 474091.05

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL711
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sekwenatora dla Uniwersytetu Łódzkiego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie przeglądów w okresie gwarancji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

3. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć podłączenie sprzętu i instalację systemu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 212-519377

Title:

Dostawa i instalacja sekwenatora dla Uniwersytetu Łódzkiego


2020-02-04

1
1
0
0
1
Official name: Analityk Ewa Kowalczyk
National registration number: PL9511148731
Postal address: ul. Eugeniusza Romera 10, lok. B9
Town: Warszawa
Postal code: 02-784
Country: PL
Telephone: +48 228555937
E-mail: analityk@analtyk.com
Fax: +48 228550798
NUTS code: PL911
URL: www.analityk.com/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 474091.05
Total Value:
PLN 583130.70

Section V: Complementary information


Additional information:

I. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. cena oferty brutto – (C) 60 pkt;

b. rozszerzenie gwarancji producenta sprzętu do 24 m-cy potwierdzona przez producenta sprzętu – (G) 40 pkt.

II. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wnoszenia wadium określa pkt 12 SIWZ.

III. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pkt 23 SIWZ.

IV. Sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w toku postępowania określa pkt 11 SIWZ.

V. Opis sposobu opracowania i złożenia oferty i JEDZ został określony w pkt 14 SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
38540000; Machines and apparatus for testing and measuring;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions