Poland-Łódź: Computer-related equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łódź: Computer-related equipment
OJEU (High Value) 074914-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersytet Łódzki
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Łódzki
National registration number: PL 724-000-32-43
Postal address: ul. Narutowicza 68
Town: Łódź
Postal code: 90-136
Country: PL
Contact person: Łukasz Pawelczyk
Telephone: +48 426354287
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Fax: +48 426354326
NUTS code: PL711
Main address (URL): www.uni.lodz.pl
Address of the buyer profile (URL): http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

Reference number: 100/ZP/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

Total Value:
PLN 407837.39

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL711
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %Additional information:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości:

dla części 1 zamówienia: 1 300,00 PLN.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera pkt 12 SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL711
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %Additional information:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości:

dla części 2 zamówienia: 4 800,00 PLN.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera pkt 12 SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL711
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %Additional information:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości:

dla części 3 zamówienia: 400,00 PLN.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera pkt 12 SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL711
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %Additional information:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości:

dla części 4 zamówienia: 800,00 PLN.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera pkt 12 SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL711
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %Additional information:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości:

dla części 5 zamówienia: 700,00 PLN.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera pkt 12 SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Umieszczono ogłoszenie wstępne, numer OJ/S: 2019/S 011-020878 z dnia 14.1.2019 r.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 222-544025

Contract No:
100/ZP/2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego


2019-12-30

3
0
0
0
3
Official name: Arete s.c.
Postal address: ul. Mokra 25/52
Town: Łódź
Postal code: 91-034
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 69024.39
Total Value:
PLN 57490.20

Contract No:
100/ZP/2019
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego


2019-12-30

2
0
0
0
2
Official name: Arete s.c.
Postal address: ul. Mokra 25/52
Town: Łódź
Postal code: 91-034
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 241747.96
Total Value:
PLN 214647.30

Contract No:
100/ZP/2019
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego


2020-01-17

2
0
0
0
2
Official name: E-Tech s.c. M. Duda, P. Kapusta
Postal address: ul. Maratońska 67/69
Town: Łódź
Postal code: 94-102
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 19756.10
Total Value:
PLN 23900.00

Contract No:
100/ZP/2019
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego


2020-01-10

3
0
0
0
3
Official name: Komers D. K. Kurpiel sp.j.
Postal address: ul. Wolności 38
Town: Jelenia Góra
Postal code: 58-500
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 40227.64
Total Value:
PLN 33412.70

Contract No:
100/ZP/2019
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego


2019-12-30

2
0
0
0
2
Official name: Arete s.c.
Postal address: ul. Mokra 25/52
Town: Łódź
Postal code: 91-034
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 37081.30
Total Value:
PLN 43441.60

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
30230000; Computer-related equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions