Poland-Końskie: Natural gas

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Końskie: Natural gas
OJEU (High Value) 074917-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Zespół Opieki Zdrowotnej
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zespół Opieki Zdrowotnej
National registration number: 00000002426
Postal address: ul. Gimnazjalna 41B
Town: Końskie
Postal code: 26-200
Country: PL
Contact person: Jacek Kruk
Telephone: +48 413902314
E-mail: jkruk@zoz.konskie.pl
Fax: +48 413902319
NUTS code: PL72
Main address (URL): www.zoz.konskie.pl
Address of the buyer profile (URL): www.zoz.konskie.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E

Reference number: DSUiZP 252/JK/25/2019

II.1.4) Short description

/h, ciśnienie maksymalne 0,4 MPa, moc umowna 3 292 kWh/h, minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850 kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.
3

Zmiana sprzedawcy – kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, POLSKA, w grupie taryfowej BW-6.

Total Value:
PLN 1377457.98

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL72
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji– gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie 12 miesięcy, o łącznym prognozowanym wolumenie 9 990 000 kWh do 1 punktu poboru nr PL0031933999 przy ciśnieniu nie niższym niż 160 kPa, o mocy maksymalnej 300 m3/h, ciśnienie maksymalne 0,4 MPa, moc umowna 3 292 kWh/h, minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850 kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.

Zmiana sprzedawcy – kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, POLSKA, w grupie taryfowej BW-6.

Szacowany pobór paliwa gazowego rozbity na miesiące w okresie trwania umowy [kWh]:

— styczeń – 1 450 000,

— luty – 1 100 000,

— marzec – 1 100 000,

— kwiecień – 770 000,

— maj – 600 000,

— czerwiec – 430 000,

— lipiec – 430 000,

— sierpień – 430 000,

— wrzesień – 480 000,

— październik – 800 000,

— listopad – 1 100 000,

— grudzień – 1 300 000.

2.2 Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą taryfą operatora.

2.3. Standardy jakościowe

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Kielcach o określonych, zgodnie zobowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami taryfy OSD.

Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz polskie normy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 236-578114

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E


2020-01-29

1
1
1
Official name: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jana Kazimierza 3
Town: Warszawa
Postal code: 01-248
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1700000.00
Total Value:
PLN 1377457.98

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 04587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 04587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1),

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www. http: /zoz-konskie.bip.org.pl/ i platformazakupowa.pl/pn/zoz konskie,.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej – www. http: /zoz-konski


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 04587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 04587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
09123000; Natural gas;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions