Poland-Warsaw: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
OJEU (High Value) 074935-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Instytut Matki i Dziecka
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Matki i Dziecka
National registration number: PL
Postal address: ul. Kasprzaka 17A
Town: Warszawa
Postal code: 01-211
Country: PL
Contact person: Renata Danis
Telephone: +48 223277240
E-mail: renata.danis@imid.med.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.imid.med.pl
Address of the buyer profile (URL): www.imid.med.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

Reference number: A/ZP/SZP.261-98/19

II.1.4) Short description

Dostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 3 do SIWZ.

Total Value:
PLN 244071.26

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Dostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00


Additional information:

„Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 223-546550

Contract No:
A/ZP/SZP.261-98/19
Title:

Dostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”


2020-02-06

1
1
0
0
1
Official name: Waters Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
Town: Warszawa
Postal code: 01-531
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 230976.54
Total Value:
PLN 244071.26

Section V: Complementary information


Additional information:

IV. Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy Ustawy z dnia 10.5.2018 o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należy tego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z art. 182 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz.1843).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
38000000; 38430000; 38432200; 48180000; 30200000; Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses); Detection and analysis apparatus; Chromatographs; Medical software package; Computer equipment and supplies;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions