Poland-Warsaw: Hotel meeting and conference services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Hotel meeting and conference services
OJEU (High Value) 075186-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-02-21 09:50:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Komenda Główna Policji
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: ul. Puławska 148/150
Town: Warszawa
Postal code: 02-624
Country: PL
Contact person: Łukasz Kaczanowski
Telephone: +48 226014981
E-mail: lukasz.kaczanowski@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
NUTS code: PL91
Main address (URL): http://www.policja.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup kompleksowej usługi hotelarski, gastronomicznej i konferencyjnej oraz zakupu biletów lotniczych w ramach organizacji 2 wizyt studyjnych dla uczestników projektu

Reference number: 16/BF/20/ŁK/NMF/EOG

II.1.4) Short description

Zakup kompleksowej usługi hotelarski, gastronomicznej i konferencyjnej oraz zakupu biletów lotniczych w ramach organizacji 2 wizyt studyjnych dla uczestników projektu: „Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa-partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej" finansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Wyjazd 1: Termin: w okresie od 9 do 14 marca 2020 r.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: IS
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce: Reykjavik, Islandia

II.1.4) Short description

Organizacja wizyty studyjnej w Islandii w okresie od 9 do 14 marca 2020 r. dla uczestników projektu „Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa-partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej" realizowanego w ramach środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: K2 – Kategoria oferowanego hotelu
Weighting: 30

Criteria: K3 – Liczba pokoi jednoosobowych
Weighting: 10

Criteria: K4 – Możliwość wyboru miejsc w samolocie
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-09
II.2.7) End 2020-03-14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W opisie przedmiotu zamówienia


Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wyjazd 2: Termin: w okresie 15–19 czerwca 2020 r.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: IS
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce: Reykjavik, Islandia

II.1.4) Short description

Organizacja wizyty studyjnej w Islandii w okresie 15–19 czerwca 2020 r. dla uczestników projektu „Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa-partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej" realizowanego w ramach środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: K2 – Kategoria oferowanego hotelu
Weighting: 30

Criteria: K3 – Liczba pokoi jednoosobowych
Weighting: 10

Criteria: K4 – Możliwość wyboru miejsc w samolocie
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-06-15
II.2.7) End 2020-06-19
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W opisie przedmiotu zamówienia


Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały określone w zał. nr 3 do ogłoszenia – projekcie umowy


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-21
IV.02.02) Local time 09:50


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-21
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Warszawa, Domaniewska 36/38 – za pośrednictwem platformy zakupowej


Section V: Complementary informationAdditional information:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
55120000; Hotel meeting and conference services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions