Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support
OJEU (High Value) 075246-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-18 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Postal address: ul. Świętokrzyska 12
Town: Warszawa
Postal code: 00-916
Country: PL
Contact person: Andrzej Konarzewski, Joanna Lenart – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Telephone: +48 226945400
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Fax: +48 226945268
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.gov.pl/finanse
Address of the buyer profile (URL): www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny

Reference number: C/588/19/DI/B/483

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej (dalej: Umowa) na realizację przez Wykonawcę prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny Wykonawcy (dalej: Personel).

2. Szczegółowe wymagania wobec Personelu, w tym kwalifikacje (zwane we Wzorze Umowy Specjalnością lub Profilem) oraz zakres obowiązków Personelu niezbędnego do realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik I do SIWZ

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 73170731.71

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce realizacji Umów Wykonawczych będą określać zaproszenia do składania ofert spośród: siedziba Zamawiającego lub inne miejsca na terenie Polski lub w trybie pracy zdalnej

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej (dalej: Umowa) na realizację przez Wykonawcę prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny Wykonawcy (dalej: Personel).

2. Szczegółowe wymagania wobec Personelu, w tym kwalifikacje (zwane we Wzorze Umowy Specjalnością lub Profilem) oraz zakres obowiązków Personelu niezbędnego do realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik I do SIWZ.

3. Wzór umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ przedstawia umową ramową w rozumieniu art. 99 Ustawy i określa warunki udzielania poszczególnych Zamówień Wykonawczych udzielanych w postaci umów wykonawczych (dalej: Umów Wykonawczych) z Wykonawcą. Wzór Umowy Wykonawczej stanowi załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.

4. Obsługę kadrowo-płacową Personelu oraz nadzór w zakresie niezbędnym do zapewniania ciągłości realizacji Umów Wykonawczych przez Personel zapewnia Wykonawca.

5. Zawarcie Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa zlecania wykonania prac składających się na Przedmiot Umowy osobom lub podmiotom trzecim.

6. Zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej każdorazowo będą określone w zaproszeniu do złożenia oferty przekazanym wszystkim Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa. Zamówienia udzielane będą Wykonawcy wyłonionemu w celu zawarcia Umowy Wykonawczej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ oraz Wzór Umowy Wykonawczej, stanowiący Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy Ramowej.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Termin zmiany personelu
Weighting: 40
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 73170731.71
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty określ. w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej, stanowiący Zał. I do SIWZ – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi pierwsze.

Termin realizacji prac określony w Umowie Wykonawczej jest nadrzędny w stosunku do Umowy Ramowej z zastrzeżeniem, że Umowa Wykonawcza zostanie zawarta w ter. obow. Umowy Ramowej


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dni. 29.1.2004 Pzp (Dz.U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej Ustawą. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy, nie stosuje natomiast pozostałych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, 5–7 Ustawy.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu w SIWZ potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, ze zm.),

7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

8) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 składa odpowiednie dokumenty określone w dokumentach zamówienia.

8. Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawarte są w dokumentach zamówienia – SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda wraz z ofertą następującego dokumentu: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają następujący warunek: wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie w wysokości co najmniej 600 000,00 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wraz z ofertą:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej spełniają następujące warunki: wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na zapewnieniu zasobów ludzkich w branży IT, z których każda obejmowała łącznie co najmniej następujące specjalności: architekt IT, analityk biznesowy, analityk systemowy, programista, tester, o wartości usług co najmniej 500 000,00 PLN brutto, dla każdej usługi, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tych prac.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik I do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 10

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-18
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-18
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Wykonawca składa ofertę na instancji platformy zakupowej dostępnej pod adresem internatowym: https://mf.ezamawiajacy.pl.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Termin związania oferta wynosi 90 dni – wskazany w pkt IV.2.6 termin 3 miesiące wynika z możliwości formularza.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy –10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
72000000; 79610000; IT services: consulting, software development, Internet and support; Placement services of personnel;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions