Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services
OJEU (High Value) 075265-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-23 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
National registration number: 5272825616
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
Postal code: 00-844
Country: PL
Contact person: Renata Jabłońska
Telephone: +48 184413789
E-mail: renata.jablonska@wody.gov.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): https://www.wodypolskie.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Naściszowska 31
Town: Nowy Sącz
Postal code: 33-300
Country: PL
Contact person: Renata Jabłońska
Telephone: +48 184413789
E-mail: renata.jablonska@wody.gov.pl
Fax: +48 184413789
NUTS code: PL218
Main address (URL): http://krakow.wody.gov.pl/
Address of the buyer profile (URL): http://krakow.wody.gov.pl/
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Reference number: 269/ZZN/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na dwukrotnym koszeniu wałów przeciwpowodziowych położonych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

2. Zamówienie podzielone jest na części, tj.:

• Część 1

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Nowy Sącz, Muszyna, Limanowa

• Część 2

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Grybów

• Część 3

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Tarnów I

• Część 4

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Tarnów II

• Część 5

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Tarnów III

3. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu roślinności z wałów przeciwpowodziowych (skarp, korony oraz ramp przejazdowych, międzywala) oraz na ręcznym wykoszeniu w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego., wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb prac.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Nowy Sącz, Muszyna, Limanowa

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL218
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu, Limanowej i Muszynie, polska

II.1.4) Short description

Wszystkie odcinki wałów przeciwpowodziowych muszą zostać wykoszone 2 razy – pierwszy raz w terminie od 1–30 czerwca 2020 r. i drugi raz w terminie od 1–30 października 2020 r.

Po pierwszym wykoszeniu wałów prace zostaną odebrane protokołem częściowym. Wykonawca robót wystawi fakturę za zrealizowaną usługę. Drugie wykoszenie wałów zostanie odebrane protokołem odbioru końcowego, po którym Wykonawca wystawi fakturę końcową za zrealizowane koszenie odejmując zaliczkę z pierwszego koszenia. Terminy odbioru częściowego i końcowego odbędą się zgodnie z umową. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i porządku na obiekcie (teren międzywala, wały), w okresie trwania umowy oraz do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji wszelkich szkód spowodowanych w trakcie wykonywania prac. Ponadto prac nie należy prowadzić w okresie nadmiernego zawilgocenia wału, a zastosowany sprzęt nie może deformować przekroju poprzecznego budowli wałowej.

Sprzęt: kosy spalinowe, piły spalinowe, kosiarka bijakowa, ciągnik.

Zakres koszenia obejmuje powierzchnię:

. Do szacowania powierzchni uwzględniono:
2

— powierzchnię korony i skarp wału obustronnie wraz z pasem 1,5 m przylegającym do stopy wału (na odcinkach gdzie nie występuje droga przywałowa),

— powierzchnię międzywala wałów cofkowych dla potoków Gostwiczanka, Niskówka, Brzeźnianka, Dąbrówka, Łubinka.

Droga rowerowa po koronie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych oraz po drogach przywałowych na odcinkach wałów przeciwpowodziowych rzeki Dunajec występuje na odcinkach: Biegonice–Dąbrówka w km 0+000-5+141, Dąbrówka–Panorama w km 0+000-3+010, Koło Korala w km 0+000-0+246, Koło Mleczarni w km 0+000-2+100, Zabełcze–Dąbrowa w km 0+000-3+200. Należy pisemne powiadomić administratora ścieżek – Zarząd Dróg Wojewódzkich o planowanym terminie rozpoczęcia prac konserwacyjnych na 7 dni przed przystąpieniem do prac.

Droga rowerowa po koronie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec występuje na odcinku: Brzeźnianka–Niskówka w km 0+000-4+377, gm. Chełmiec, powiat nowosądecki, woj. małopolskie. Należy pisemnie powiadomić administratora ścieżki rowerowej – Gminę Chełmiec w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

. Do szacowania powierzchni uwzględniono:
2

— powierzchnię korony i skarp wału obustronnie wraz z pasem 1,5 m przylegającym do stopy wału,

. Do szacowania powierzchni uwzględniono:
2

— powierzchnię korony i skarp wału oraz 1,5 m pas przy stopie wału i wzdłuż bulwaru,

. Do szacowania powierzchni uwzględniono:
2

— powierzchnię korony i skarp wału oraz 1,5 m pas od strony odwodnej bulwaru betonowego.

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wału przeciwpowodziowego, na którym prowadzone są prace o obowiązującym zakazie poruszania się, za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach znaków stojących z umieszczoną tablicą informującą. Stosowne tablice zostaną przekazane przez Zamawiającego dla każdej części zamówienia.

O wszelkich utrudnieniach dotyczących koszenia Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Inwestora.

Kod CPV:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-10-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Grybów

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL218
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadzoru Wodnego w Grybowie, POLSKA

II.1.4) Short description

Wszystkie odcinki wałów przeciwpowodziowych muszą zostać wykoszone 2 razy - pierwszy raz w terminie od 1–30 czerwca 2020 r i drugi raz w terminie od 1–30 października 2020 r. Po pierwszym wykoszeniu wałów prace zostaną odebrane protokołem częściowym. Wykonawca robót wystawi fakturę za zrealizowaną usługę. Drugie wykoszenie wałów zostanie odebrane protokołem odbioru końcowego, po którym Wykonawca wystawi fakturę końcową za zrealizowane koszenie odejmując zaliczkę z pierwszego koszenia. Terminy odbioru częściowego i końcowego odbędą się zgodnie z umową. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i porządku na obiekcie (teren międzywala, wały) w okresie trwania umowy oraz do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji wszelkich szkód spowodowanych w trakcie wykonywania prac. Ponadto prac nie należy prowadzić w okresie nadmiernego zawilgocenia wału, a zastosowany sprzęt nie może deformować przekroju poprzecznego budowli wałowej.

Prace związane z koszeniem wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała w km 0+000 - 0+900

W m. Wojnarowa, gmina Korzenna z uwagi na Obszar Natura 2000, należy wykonać wyłącznie jako koszenie ręczne.

Sprzęt: kosy spalinowe, piły spalinowe, kosiarka bijakowa, ciągnik. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wału przeciwpowodziowego, na którym obowiązuje zakaz poruszania się za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach znaków stojących z umieszczoną tablicą informacyjną. Stosowne tablice zostaną przekazane przez Zamawiającego dla każdej części zamówienia na odcinku obwałowania rzeki Dunajec. O wszelkich utrudnieniach dotyczących koszenia Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Inwestora.

Kod CPV:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-10-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Tarnów I

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadzoru Wodnego w Tarnowie, POLSKA

II.1.4) Short description

Wszystkie odcinki wałów przeciwpowodziowych muszą zostać wykoszone 2 razy - pierwszy raz w terminie od 1–30 czerwca 2020 r. i drugi raz w terminie od 1–30 października 2020 r. Po pierwszym wykoszeniu wałów prace zostaną odebrane protokołem częściowym. Wykonawca robót wystawi fakturę za zrealizowaną usługę. Drugie wykoszenie wałów zostanie odebrane protokołem odbioru końcowego, po którym Wykonawca wystawi fakturę końcową za zrealizowane koszenie odejmując zaliczkę z pierwszego koszenia. Terminy odbioru częściowego i końcowego odbędą się zgodnie z umową. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i porządku na obiekcie (teren międzywala, wały) w okresie trwania umowy oraz do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji wszelkich szkód spowodowanych w trakcie wykonywania prac. Ponadto prac nie należy prowadzić w okresie nadmiernego zawilgocenia wału, a zastosowany sprzęt nie może deformować przekroju poprzecznego budowli wałowej.

Sprzęt: kosy spalinowe, piły spalinowe, kosiarka bijakowa, ciągnik.

W związku z wykonaną drogą rowerową po koronie wałów przeciwpowodziowych oraz po drogach przywałowych na odcinkach:

A/Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Dunajec w km 0 + 000 – 3+940 w m. Nowopole, Pałuszyce, Demblin, Miechowice Wielkie gm. Wietrzychowice;

B/Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Dunajec w km 5 + 620 – 17+482 w m. Wietrzychowice, Sikorzyce gm. Wietrzychowice, w m. pasieka Otfinowska gm. Żabno, w m. Przybysławice, Marcinkowice, Zdrochec, Biskupice Radłowskie gm. Radłów;

C/Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Dunajec w km 19+571–31+747 w m. Glów, Sanoka, Siedlec gm. Radłów, w m. Bobrowniki Małe, Komorów, Gosławice, Ostrów gm. Wierzchosławice.

Należy pisemnie powiadomić administratora ścieżek – Zarząd Dróg Wojewódzkich o planowanym terminie rozpoczęcia prac konserwacyjnych na 7 dni przed przystąpieniem do prac. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wału przeciwpowodziowego, na którym obowiązuje zakaz poruszania się za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach znaków stojących z umieszczoną tablicą informacyjną. Stosowne tablice zostaną przekazane przez Zamawiającego dla każdej części zamówienia na odcinku obwałowania rzeki Dunajec.

O wszelkich utrudnieniach dotyczących koszenia Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Inwestora.

Kod CPV:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-10-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Tarnów II

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadzoru Wodnego w Tarnowie, POLSKA

II.1.4) Short description

Wszystkie odcinki wałów przeciwpowodziowych muszą zostać wykoszone 2 razy - pierwszy raz w terminie od 1–30 czerwca 2020 r. i drugi raz w terminie od 1–30 października 2020 r. Po pierwszym wykoszeniu wałów prace zostaną odebrane protokołem częściowym. Wykonawca robót wystawi fakturę za zrealizowaną usługę. Drugie wykoszenie wałów zostanie odebrane protokołem odbioru końcowego, po którym Wykonawca wystawi fakturę końcową za zrealizowane koszenie odejmując zaliczkę z pierwszego koszenia. Terminy odbioru częściowego i końcowego odbędą się zgodnie z umową. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i porządku na obiekcie (teren międzywala, wały), w okresie trwania umowy oraz do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji wszelkich szkód spowodowanych w trakcie wykonywania prac. Ponadto prac nie należy prowadzić w okresie nadmiernego zawilgocenia wału, a zastosowany sprzęt nie może deformować przekroju poprzecznego budowli wałowej.

Sprzęt: kosy spalinowe, piły spalinowe, kosiarka bijakowa, ciągnik.

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wału przeciwpowodziowego, na którym obowiązuje zakaz poruszania się za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach znaków stojących z umieszczoną tablicą informacyjną. Stosowne tablice zostaną przekazane przez Zamawiającego dla każdej części zamówienia na odcinku obwałowania rzeki Dunajec.

O wszelkich utrudnieniach dotyczących koszenia Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Inwestora.

Kod CPV:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-10-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Tarnów III

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadzoru Wodnego w Tarnowie, POLSKA

II.1.4) Short description

Wszystkie odcinki wałów przeciwpowodziowych muszą zostać wykoszone 2 razy - pierwszy raz w terminie od 1–30 czerwca 2020 r. i drugi raz w terminie od 1–30 października 2020 r. Po pierwszym wykoszeniu wałów prace zostaną odebrane protokołem częściowym. Wykonawca robót wystawi fakturę za zrealizowaną usługę. Drugie wykoszenie wałów zostanie odebrane protokołem odbioru końcowego, po którym Wykonawca wystawi fakturę końcową za zrealizowane koszenie odejmując zaliczkę z pierwszego koszenia. Terminy odbioru częściowego i końcowego odbędą się zgodnie z umową. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i porządku na obiekcie(teren międzywala, wały) w okresie trwania umowy oraz do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji wszelkich szkód spowodowanych w trakcie wykonywania prac. Ponadto prac nie należy prowadzić w okresie nadmiernego zawilgocenia wału, a zastosowany sprzęt nie może deformować przekroju poprzecznego budowli wałowej.

Sprzęt: kosy spalinowe, piły spalinowe, kosiarka bijakowa, ciągnik.

W związku z wykonaną drogą rowerową po koronie wałów przeciwpowodziowych oraz po drogach przywałowych na odcinku prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec w km 0+000 - 11+560 w m. Filipowice, Wesołów, Zakliczyn gm. Zakliczyn, należy pisemnie powiadomić administratora ścieżek – Zarząd Dróg Wojewódzkich o planowanym terminie rozpoczęcia prac konserwacyjnych na 7 dni przed przystąpieniem do prac. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wału przeciwpowodziowego, na którym obowiązuje zakaz poruszania się za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach znaków stojących z umieszczoną tablicą informacyjną. Stosowne tablice zostaną przekazane przez Zamawiającego dla każdej części zamówienia na odcinku obwałowania rzeki Dunajec.

W związku z planowaną budową drogi rowerowej na odcinku prawego wału przeciwpowodziowego w km 11+560 – 13+ 310 oraz lewego wału cofkowego potoku Lubinka w m. Lusławice, Olszyny, Janowice gm. Zakliczyn, pow. tarnowski, woj. małopolskie – Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy ścieżki rowerowej w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót celem skoordynowania robót budowlanych z robotami utrzymaniowymi.

O wszelkich utrudnieniach dotyczących koszenia Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Inwestora.

Kod CPV:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-10-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedna usługę (potwierdzoną dowodami określającymi, że usługa została wykonana w sposób należyty) polegającą na koszeniu wałów przeciwpowodziowych lub koszeniu terenów zielonych lub w zakresie konserwacji wałów przeciwpowodziowych, o wartości nie niższej niż:

a) dla oferty częściowej nr 1 – 45 000,00 PLN brutto;

b) dla oferty częściowej nr 2 – 35 000,00 PLN brutto;

c) dla oferty częściowej nr 3 – 130 000,00 PLN brutto;

d) dla oferty częściowej nr 4 – 100 000,00 PLN brutto;

e) dla oferty częściowej nr 5 – 50 000,00 PLN brutto.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ – projekt umowy, oraz Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-23
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-23
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31, POLSKA, w sali 27


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

1) dla części nr 1 – 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);

2) dla części nr 2 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

3) dla części nr 3 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);

4) dla części nr 4 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100);

5) dla części nr 5 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587780
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli posiadają lub posiadali interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej, o których mowa powyżej przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krakowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587780

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
90721800; 77310000; Natural risks or hazards protection services; Planting and maintenance services of green areas;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions