Poland-Warsaw: Courier services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Courier services
OJEU (High Value) 075295-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-18 13:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Postal address: Al. Jerozolimskie 94
Town: Warszawa
Postal code: 00-807
Country: PL
Contact person: Anna Jurczak
Telephone: +48 220-46-31
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Fax: +48 220-48-99
NUTS code: PL
Main address (URL): www.gitd.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług kurierskich oraz magazynowania na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w tym w szczególności obsługi elektronicznego systemu poboru opłat

Reference number: BDG.ZPB.230.4.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich oraz magazynowania na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), w tym w szczególności obsługi elektronicznego systemu poboru opłat (ESPO).

Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań:

— zadanie 1 – zamówienie podstawowe: Świadczenie usług kurierskich na potrzeby GITD, w tym w szczególności obsługi ESPO,

— zadanie 2 – prawo opcji: Świadczenie usług magazynowania urządzeń pokładowych OBU, materiałów marketingowych i eksploatacyjnych wykorzystywanych na potrzeby obsługi ESPO.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich oraz magazynowania na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), w tym w szczególności obsługi Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ESPO).

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1 – Zamówienie podstawowe: Świadczenie usług kurierskich na potrzeby GITD, w tym w szczególności obsługi ESPO.

Usługi kurierskie świadczone w kraju i zagranicą, obejmujące odbiór, transport i doręczenie, w tym ubezpieczenie, przesyłek kurierskich zawierających:

a) urządzenia pokładowe (OBU);

b) materiały informacyjne i marketingowe dot. użytkowania systemu viaTOLL;

c) materiały eksploatacyjne dla sieci dystrybucji viaTOLL (tonery, papier do drukarek, itp.);

d) dokumentację Użytkowników systemu viaTOLL;

e) dokumentację i korespondencję biur i delegatur GITD;

f) neutralne towary.

Odbiór i doręczenie przesyłek będzie realizowane z/do: Miejsc Obsługi Klienta systemu viaTOLL, siedziby GITD oraz Delegatur GITD.

W ramach zamówienia podstawowego przewiduje się również wykorzystanie zwiększonej ilości usług kurierskich krajowych obejmujących odbiór, transport i doręczenie, a także dodatkowe ubezpieczenie przesyłek na potrzeby dystrybucji urządzeń pokładowych (OBU) do Użytkowników Elektronicznego Systemu Poboru Opłat realizowanych na etapie planowanego wdrożenia Nowego KSPO (NKSPO).

Zadanie 2 - Prawo opcji: Świadczenie usług magazynowania Urządzeń Pokładowych OBU, materiałów marketingowych i eksploatacyjnych wykorzystywanych na potrzeby obsługi ESPO.

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zlecenia świadczenia usługi magazynowania na potrzeby GITD na pisemne żądanie Zamawiającego.

Usługi magazynowania obejmują zapewnienie możliwości tymczasowego przechowywania urządzeń pokładowych (OBU), materiałów informacyjnych i marketingowych w magazynie firmy kurierskiej. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w przypadku braku możliwości przechowania zwiększonej ilości urządzeń pokładowych (OBU), materiałów informacyjnych i marketingowych w ramach własnej przestrzeni magazynowej w trakcie wdrażania NKSPO. Usługa dotyczy magazynowania powyższych urządzeń pokładowych i materiałów przy założeniu wykorzystania 30 m2 powierzchni miesięcznie tj. 30 miejsc paletowych przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenia woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Standardy bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw
Weighting: 25

Criteria: Liczba osób bezrobotnych, które zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zadanie 2 - Prawo opcji: Świadczenie usług magazynowania Urządzeń Pokładowych OBU, materiałów marketingowych i eksploatacyjnych wykorzystywanych na potrzeby obsługi ESPO.

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zlecenia świadczenia usługi magazynowania na potrzeby GITD na pisemne żądanie Zamawiającego.

Usługi magazynowania obejmują zapewnienie możliwości tymczasowego przechowywania urządzeń pokładowych (OBU), materiałów informacyjnych i marketingowych w magazynie firmy kurierskiej. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w przypadku braku możliwości przechowania zwiększonej ilości urządzeń pokładowych (OBU), materiałów informacyjnych i marketingowych w ramach własnej przestrzeni magazynowej w trakcie wdrażania NKSPO. Usługa dotyczy magazynowania powyższych urządzeń pokładowych i materiałów przy założeniu wykorzystania 30 m2 powierzchni miesięcznie tj. 30 miejsc paletowych przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenia woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.Additional information:

Kryterium cena składa się z nw. podkryteriów: cena 1 - 30 %, cena 2 - 20 %, cena 3 - 5 %, cena 4 (prawo opcji) - 5 %.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 poz. 2188 ze zm.) w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia zgodnie z jego przedmiotem.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: w zakresie warunku dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 poz. 2188 ze zm.) w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia zgodnie z jego przedmiotem.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - nie dotyczy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8 Pzp.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8 Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przy czym Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów i oświadczeń:

6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

6.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

6.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podst.art. 24 ust.5 pkt 7 Pzp;

6.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6:

7.1. Pkt 6.1.-składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp;

7.2. Pkt 6.2.-6.4. -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. i 7.2. lit.b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 7.2.lit.a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.1.-7.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 7.3.stosuje się.

7.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1.,składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1., w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 7.3. stosuje się.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b Pzp, dotyczące zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień (umów) polegających na świadczeniu krajowych (na terenie Polski) usług kurierskich, z których każde trwało co najmniej 24 miesiące, a wartość każdego wyniosła co najmniej 250 tysięcy złotych brutto.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: w zakresie warunku dot. zdolności zawodowej - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym formularzem DP.2.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia składa każdy z tych Wykonawców.

2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą.

4. W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do kwot podanych w złotych polskich (PLN), a Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % całkowitego maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę przez cały czas realizacji Umowy na postawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywały następujące czynności w zakresie realizacji Umowy: a) koordynujące pracę kurierów, b)realizujące zadania nadzoru nad realizacją umowy, kontaktu z Zamawiającym oraz zapewnieniem utrzymania poziomu świadczonych usług - które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-18
IV.02.02) Local time 13:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-18
IV.02.07) Local time 13:30
IV.02.07) Place

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, pokój 6.19.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie świadczył usługi objęte przedmiotem zamówienia przez okres 36 miesięcy od daty rozpoczęcia ich świadczenia, tj. 01.05.2020 r. Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji usługi, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe. W sytuacji, gdy do zawarcia umowy dojdzie po dniu 01.05.2020 r. wówczas termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. W okresie między datą podpisania umowy, a datą rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca dokona pełnego przygotowania w zakresie zapewnienia infrastruktury teletechnicznej i informatycznej oraz zasobów osobowych niezbędnych do realizacji wszystkich usług przewidzianych umową. Wykonawca w okresie od podpisania Umowy do dnia 01.05.2020 r. zobowiązany jest do osiągnięcia gotowości do świadczenia wszystkich opisanych w OPZ Usług, zgodnie z terminami w nim wskazanymi. W przypadku podpisania umowy po 01.05.2020 r. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia gotowości do świadczenia wszystkich opisanych w OPZ Usług, od dnia podpisania Umowy.

3.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.Zamawiajacy: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

6.Zamawiający zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wraz z ofertą powinny być złożone:oświadczenia JEDZ; pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej; pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; dowód wniesienia wadium.

8. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem cenowym (Formularz OF.1.), oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia oraz nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac w ramach realizacji zamówienia. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 36b Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).

10.Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada statusu podatnika podatku VAT. Wykonawca w złożonej ofercie doliczy do ceny netto podatek VAT wg obowiązującej stawki i będzie zobowiązany do jego rozliczenia.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; 2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób; 3)odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ - w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania; 4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5) jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno: 1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 2) określać żądanie odwołującego; 3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp; 2) uiszczono wpis. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
64120000; 63122000; 60000000; 64000000; Courier services; Warehousing services; Transport services (excl. Waste transport); Postal and telecommunications services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions