Romania-Bucharest: Exhibition, fair and congress organisation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Romania-Bucharest: Exhibition, fair and congress organisation services
OJEU (High Value) 075362-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-02 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
National registration number: 24931499
Postal address: Calea Victoriei nr. 152
Town: Bucureşti
Postal code: 010096
Country: RO
Contact person: Alexandra Costache
Telephone: +40 212025181/210
E-mail: achizitii@imm.gov.ro
Fax: +40 212025313
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.economie.gov.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089347

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

DNL05_2020: Achiziție de servicii pentru participarea agenților economici la Târgul internațional „SIAL Montreal” Canada 2020, 15-17.4.2020

Reference number: 240602/29.01.2020

II.1.4) Short description

Servicii pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile si misiunile internationale conform HG 296/2007 cu modificarile si completarile ulterioare: Târgul internațional „SIAL Montreal” Canada 2020, 15-17.4.2020.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 5-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 678048.99

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Montreal, Canada.

II.1.4) Short description

Achiziție de servicii pentru organizarea participării agenților economici la târgurile și misiunile internaționale conform HG 296/2007 cu modificarile si completarile ulterioare: Târgul internațional „SIAL Montreal” Canada 2020, 15-17.4.2020.

Valoare estimată contract: 678 048,99 RON fără TVA.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Experienţa coordonatorului de proiect concretizată în numărul de proiecte similare din domeniul organizarii de expozitii, de targuri/misiuni si congrese în care coordonatorul a participat.
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.02.07) Duration in months 5
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Completarea DUAE se va face accesând formularul din SEAP. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

(d) garanția de participare se va încărca în SEAP până la data şi oră-limită de depunere a ofertelor,

(e) alte documente edificatoare, după caz.

În sensul prevederilor art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, se va depune o declarație de către toți participanții (ofertant, subcontractant, tert susținător).

Persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilității. Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prev. art. 165 din Legea 98/2016. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

În măsura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situației datoriilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declarație pe proprie răspundere potrivit art. 168 din Legea nr. 98/2016.

Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, declarăm persoanele cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante:

— Virgil-Daniel Popescu – ministru,

— Doru-Eduard Clăbescu – director Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul,

— Mustafa-Levent Accoium – secretar general adjunct,

— Gabriel-Cristian Răduinea – consilier juridic,

— Romulus Radu Corneliu Dumitriu – director,

— Alexandra Costache – șef serviciu,

— Cristian Bogdan Zîmbreșteanu – consilier superior,

— Lucian Dumitru – consilier superior,

— Bogdan Colibășeanu – consilier asistent,

— Mihaela Dragomir – consilier asistent,

— Claudiu Muștiuc – consilier superior,

— Alexandru Trofim – consilier superior,

— Alexandru Buicliu – consilier superior,

— Costel Dinu – consilier superior,

— Felicia-Florina Manolache – consilier superior,

— Mirela Dinca – consilier superior,

— Vodița Popescu – consilier superior,

— Daniela Stroe – consilier superior,

— Dana Banu – consilier superior,

— Anamaria Pascali – consilier principal,

— Gabriela Bălălău – consilier superior,

— Roxana Cristina Bolintiș – consilier superior,

— Florica Popa – consilier superior,

— Laura Iordache – consilier superior,

— Simona Maria Curcă – consilier asistent,

— Mihaela Iordache – consilier superior,

— Claudiu Ionescu – director,

— Marian Partenie – șef serviciu,

— Mihaela Anișoara Sîrbulescu – consilier asistent,

— Cristi Sandu – director adjunct,

— Liliana Vlad – consilier superior,

— Laura Petrescu – consilier juridic,

— Nicolae Iordache – șef serviciu,

— Cezar Valeriu Manea – consilier IA,

— Alina Maria Neacșu – consilier debutant,

— Bianca Alexandra Anica – consilier IA,

— Mihaela Turb [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Cifra de afaceri anuala generala. Ofertantul (operator economic sau membrii asociației împreună) trebuie să demonstreze media cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minimum valoarea estimată de 678 048,99 RON fără TVA.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Demonstrarea situației economico-financiare se realizează prin completarea cerinței corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, conform Notificării ANAP nr. 240/2016 de către ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susținător. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele suport în vederea îndeplinirii cerinței minime de calificare: bilanțuri contabile/audituri financiare/raportul cenzorilor/orice alte documente relevante care demonstrează îndeplinirea acesteia.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) lit. f) din HG 395/2016, se justifica alegerea cerintei privind capacitatea tehnica legata de experienta similara: in baza art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 178 alin. (2) din acelasi act normativ, se solicita ca ofertantii sa prezinte o lista a serviciilor furnizate in ultimii 3 ani (calculati de la data limita pentru primirea ofertelor; modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial) din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat servicii de natura similara, organizarea de expozitii, targuri/misiuni si congrese, celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de minim valoarea estimata de 678 048,99 RON fara TVA, aceasta reprezentand valoarea maxima a contractului. Prin stabilirea acestui nivel al cerintei, se asigura respectarea principiului proportionalitatii consacrat de art. 2 lit. e) din Legea nr. 98/2016. Apreciem ca fiind justificata impunerea acestei cerinte deoarece numai in aceste conditii se poate face o evaluare a capacitatii ofertantului de a executa in bune conditii furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii. Prin aceasta valoare ofertantii isi vor putea demonstra potentialul organizatoric si capacitatea concreta de indeplinire a contractului de achizitie. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate electronic. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, cerinta minima privind experienta in domeniul organizarii de expozitii, targuri/misiuni si congrese se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti. Documentele solicitate pentru indeplinirea experientei similiare, in vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, care spune ca, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in DUAE care sa confirme indeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile inscrise in DUAE.

Nota:

1) Certificatele/documentele de mai sus trebuie insotite de traducere autorizata in limba romana, daca este cazul;

2) In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular;

3) In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);

4) In cazul in care cerinta de calificare privind experienta similara este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor, conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Perioada de derulare a procedurii de achiziție prin licitație deschisă (de regulă 60 de zile).

Perioada necesară pregătirii târgului (între data semnării contractului și data începerii târgului).

Data de începere a târgului, respectiv 15.4.2020.

Nota justificativă nr. 240581/27.1.2020 privind reducerea termenelor pentru depunerea ofertelor.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-02
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-02
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-02
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare sunt evaluate prin acordarea punctajelor în conformitate cu criteriile de selecție menționate.

Oferta care îndeplinește criteriile de calificare și obține punctajul cel mai mare în urma aplicării criteriilor de selecție va fi declarată câștigătoare de către comisia de evaluare. În caz de egalitate de puncte, va fi declarată câștigătoare oferta care are prețul cel mai scăzut.

Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale: dacă ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractantă va atribui contractul ofertantului cu prețul cel mai scăzut.

Dacă și prețurile sunt egale, autoritatea contractantă poate solicita acestora noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Autoritatea contractantă își asigură dreptul de a solicita o singură reofertare.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică), iar accesarea DUAE se va face în SEAP.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac cu modificările și completările ulterioare.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Postal address: Calea Victoriei nr. 152, sector 1 Bucureşti
Town: București
Postal code: 010096
Country: RO
E-mail: achizitii@imm.gov.ro
URL: www.imm.gov.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
79950000; Exhibition, fair and congress organisation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions