Poland-Wrocław: IT services: consulting, software development, Internet and support

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Wrocław: IT services: consulting, software development, Internet and support
OJEU (High Value) 075476-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postal address: ul. Borowska 213
Town: Wrocław
Postal code: 50-556
Country: PL
Contact person: Elżbieta Komar
E-mail: ekomar@usk.wroc.pl
NUTS code: PL514
Main address (URL): www.usk.wroc.pl
Address of the buyer profile (URL): www.usk.wroc.pl
I.4) Type of the contracting authority:
SP ZOZ

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Usługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy Kamsoft

Reference number: DZP.242.2.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy Kamsoft – 1 zadanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Total Value:
PLN 1268400.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy Kamsoft – 1 zadanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert stanowi załącznik do protokołu przedmiotowego postępowania przetargowego.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 004-004799

Title:

Usługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy Kamsoft


2020-02-03

1
0
0
0
1
Official name: Kamsoft S.A.
Postal address: ul. 1 Maja 133
Town: Katowice
Postal code: 40-235
Country: PL
NUTS code: PL22A
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 949200.00
Total Value:
PLN 1268400.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wezwie Wykonawcę w przypadku braku możliwości pobrania lub posiadania przez Zamawiającego dokumentów w sposób określony w formularzu oferty.

b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

e) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

f) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane); (zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ).

Waluta PLN

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18 030,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy trzydzieści 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dot. wadium są określone w SIWZ.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
72000000; IT services: consulting, software development, Internet and support;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions