Poland-Warsaw: Financial auditing services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Financial auditing services
OJEU (High Value) 075491-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Ministerstwo Obrony Narodowej
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerstwo Obrony Narodowej
Postal address: al. Niepodległości 218
Town: Warszawa
Postal code: 00-911
Country: PL
E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
Fax: +48 261840642
NUTS code: PL911
Main address (URL): https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2019 r. i za 2020 r.

Reference number: 50/ZP/19

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2019 r. i za 2020 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.


406520.00
406520.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2019 r. i za 2020 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: kryterium doświadczenie osób
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %Additional information:

Kryteria oceny ofert:

1) cena: 60 %;

2) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które ma znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia: 40 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-513678

Title:

Usługa badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2019 r. i za 2020 r.


2020-01-23

1
1
0
0
1
Official name: Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. – lider konsorcjum
Postal address: Matejki Jana 4
Town: Katowice
Postal code: 40-077
Country: PL
NUTS code: PL22A
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Pol-Tax 2 Sp. z o.o. – uczestnik konsorcjum
Postal address: Bora Komorowskiego 56C/91
Town: Warszawa
Postal code: 03-982
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 406504.07
Total Value:
PLN 406520.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
79212100; Financial auditing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions