Bulgaria-Sofia: Evaluation consultancy services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Evaluation consultancy services
OJEU (High Value) 075492-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Министерство на трнаспорта, информационните технологии и съобщенията
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Министерство на трнаспорта, информационните технологии и съобщенията
National registration number: 000695388
Postal address: ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Галина Василева — директор на дирекция „Координация на програми и проекти“
Telephone: +359 29409422
E-mail: mail@mtitc.government.bg
Fax: +359 29885094
NUTS code: BG411
Main address (URL): https://www.mtitc.government.bg/
Address of the buyer profile (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
транспорт, информационни технологии и съобщения

Section II: Object of Contract


Title:

Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОП „Транспорт“ 2007—2013 г. и оценка на напредъка по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г. и принос към Стратегията на ЕС


II.1.4) Short description

С настоящата обществена поръчка следва да бъдат изготвени:

1. оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007—2013 г.;

2. оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“;

3. представяне пред различни целеви групи на резултатите от извършените оценки по т. 1 и т. 2 с участието на ръководителя на екипа и/или на ключов/и експерт/и, които да предоставят отговори на поставените въпроси, както и да предоставят обективно становище по поставените въпроси, в това число и да извършват анализ при необходимост.

Оценките, които ще бъдат извършени, имат за цел да изследват и анализират постигнатите ефекти от осъществените в предишния програмен цикъл проекти, да се проследи напредъкът по ОПТТИ, както и приносът на ОПТТИ към Стратегията на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Total Value:
BGN 165000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9—11

II.1.4) Short description

С настоящата обществена поръчка следва да бъдат изготвени:

1. оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007—2013 г.;

2. оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“;

3. представяне пред различни целеви групи на резултатите от извършените оценки по т. 1 и т. 2 с участието на ръководителя на екипа и/или на ключов/и експерт/и, които да предоставят отговори на поставените въпроси, както и да предоставят обективно становище по поставените въпроси, в това число и да извършват анализ, при необходимост.

Оценките, които ще бъдат извършени, имат за цел да изследват и анализират постигнатите ефекти от осъществените в предишния програмен цикъл проекти, да се проследи напредъкът по ОПТТИ, както и приносът на ОПТТИ към Стратегията на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Докладите се изготвят в съответствие със следните изисквания:

— съотв

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Техническа оценка със следните показатели:
Weighting: тежест 60

Criteria: Показател 1 „Професионална компетентност на персонала (ПКП)“, включващ следните експерти:
Weighting: Макс. брой точки 30

Criteria: ПКП1 — ръководител на екипа
Weighting: Макс. брой точки 6

Criteria: ПКП2 — експерт по мониторинг
Weighting: Макс. брой точки 6

Criteria: ПКП3 — експерт по оценка (методолог)
Weighting: Макс. брой точки 6

Criteria: ПКП4 — експерт „Финансови и икономически анализи и оценки“
Weighting: Макс. брой точки 6

Criteria: ПКП5 — експерт „Управление на инвестиционни проекти“
Weighting: Макс. брой точки 6

Criteria: Показател 2 „Качество на техническото предложение (КТП)“ със следните 2 компонента:
Weighting: Макс. брой точки 30

Criteria: Т1 — допълнително проучване – на ниво проект, финансиран по ОП „Транспорт“ 2007—2013 г.
Weighting: Макс. брой точки 10

Criteria: Т2 — организация на работата на изпълнителя
Weighting: Макс. брой точки 20
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Средства на ОПТТИ, приоритетна ос V „Техническа помощ“, бюджетна линия № BG16M1OP001-5.002-0008 „Извършване на оценки по ОПТТИ и ОПТ”.


Additional information:

Срокът за изпълнение на услугата е 27 месеца, от които 9 месеца за изготвяне на оценителните доклади и последващи 18 месеца за представяне на извършената работа пред различни целеви групи.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 194-471912

Contract No:
Д-4
Title:

Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОПТ 2007—2013 г. и оценка на напредъка по ОПТТИ 2014—2020 г. и принос към Стратегията на ЕС


2020-02-06

3
3
0
0
0
Official name: ДЗЗД „Европейски оценки“
National registration number: 177421881
Postal address: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 00000
E-mail: investment@elana.net
Fax: +359 00000
NUTS code: BG411
URL: www.elana.net
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Елана Холдинг“ АД — участник в ДЗЗД
National registration number: 121837774
Postal address: ул. „Кузман Шапкарев“ № 4
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 28100010
E-mail: info@elana.net
Fax: +359 28100099
NUTS code: BG411
URL: www.elana.net
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Елана Инвестмънт“ АД — участник в ДЗЗД
National registration number: 130089593
Postal address: ул. „Кузман Шапкарев“ № 4
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 28100010
E-mail: info@elana.net
Fax: +359 28100000
NUTS code: BG411
URL: www.elana.net
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Интеладвайзърс“ ЕООД — участник в ДЗЗД
National registration number: 200012741
Postal address: ул. „Златовръх“ № 32, ет. 3, ап. 4
Town: София
Postal code: 1407
Country: BG
Telephone: +359 28412977
E-mail: office@inteladvisers.com
Fax: +359 28412977
NUTS code: BG411
URL: www.inteladvisers.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 300000
Total Value:
BGN 165000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
79419000; Evaluation consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions