Denmark-Copenhagen: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Denmark-Copenhagen: Cleaning services
OJEU (High Value) 075494-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Københavns Universitet, Driftområde Søndre City
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Københavns Universitet, Driftområde Søndre City
Postal address: Øster Farimagsgade 5
Town: København K
Postal code: 1353
Country: DK
Contact person: Per Hjortshøj
Telephone: +45 50502799
E-mail: per@m2konsulenten.dk
NUTS code: DK011
Main address (URL): https://permalink.mercell.com/104411790.aspx
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Prækvalifikation på rengøring ved Københavns Universitet, Driftområde Søndre City


II.1.4) Short description

M2konsulenten udfører udbud af rengøring for Københavns Universitet, Driftområde Søndre City. Opgaven skal udføres på bygningerne på "Kommunehospitalet" samt på flere adresser i indre by med et samlet rengøringsareal på ca. 70 000 m2.

Rengøringen skal udføres i henhold til INSTA 800.

Der vil være virksomhedsoverdragelse af ordregivers medarbejdere. Afregningsmodellen vil være at leverandøren skal afholde omkostninger som følge af virksomhedsoverdragelsen, men vederlaget vil være differentieret i perioden i takt med omkostningerne.

Ordregiver afgiver kontrolbud på opgaven.

Total Value:
DKK 76663000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK011
II.2.3.2) Main site or place of performance:

"Kommunehospitalet" og adresser i indre by i KBH.

II.1.4) Short description

Rengøringen skal udføres i lokaler der anvendes til administrative, forsknings og undervisningsformål. Bygningsmassen er generelt af ældre dato hvilket præger overflader og tilgængelighed. Særligt i undervisningsområder er belastningen stor.

Der må forventes ændringer i antallet af adresser i kontraktperioden.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitet
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Normalt forekommende brancerelaterede opgaver.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 125-305855

Title:

Budrunde på rengøring på KU Søndre City


2019-10-31

6
1
0
0
6
Official name: KN Rengøring
Postal address: Klokkestøbervej 25
Town: Pandrup
Postal code: 9490
Country: DK
Telephone: +45 98245401
E-mail: hn@knren.dk
Fax: +45 98770419
NUTS code: DK05
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
DKK 76660000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
URL: http://www.klfu.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; 90911100; 90919200; 90919300; Cleaning services; Accommodation cleaning services; Office cleaning services; School cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions