Poland-Krakow: Fair and exhibition organisation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Fair and exhibition organisation services
OJEU (High Value) 075511-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Postal address: al. Jana Pawła II 39
Town: Kraków
Postal code: 30-969
Country: PL
Telephone: +48 126424070
E-mail: info@muzeumlotnictwa.pl
Fax: +48 126424070
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.muzeumlotnictwa.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa instytucja kultury

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”

Reference number: DA.24-06/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: zaprojektowania i wykonania (dostawy) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” w hangarze głównym, „Swego nie znacie – magazyny historii” w budynku garażowym nr 1, „Metamuzeum” w budynku garażowym nr 1, „Silnikownia” w budynku garażowym nr 1 oraz wystawa pn. „Archeologia lotnicza” w budynku spadochroniarnia w ramach programu kulturowego pn. „Skrzydła i Ludzie XX wieku” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Total Value:
PLN 2300309.55

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL213
II.1.4) Short description

Zamówienie swoim zakresem obejmuje opracowanie projektów szczegółowych, w tym projektu architektury wnętrz z aranżacją ekspozycji oraz identyfikacji wizualnej oraz wykonanie na ich podstawie uszczegółowionej koncepcji scenariusza, opracowanie i zakup wraz z dostawą urządzeń audiowizualnych i teletechnicznych, oświetlenia, instalacji ekspozycyjnych wraz z ich instalacją, uruchomieniem oraz przetestowaniem oprogramowania do zarządzania treścią, jak również samym sprzętem i urządzeniami audiowizualnymi, teletechnicznymi, oświetleniem, oraz instalacjami ekspozycyjnymi, wykonanie dokumentacji powykonawczej, udzielenie gwarancji i rękojmi: na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, serwis w okresie gwarancji, przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Zamawiający informuje, iż niezbędnym dla realizacji scenariusza ekspozycji stałych i programu kulturowego, jako podstawy do wykonania, objętych zakresem przedmiotu zamówienia jest zapoznanie się i wykorzystanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. Zadania Inwestycyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, czyli: dokumentacja projektowa oraz zarys scenariusza ekspozycji opracowany przez Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz biuro projektowe Group AV Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88 lok. 315, 00-992 Warszawa, POLSKA, dostępnymi pod następującym adresem internetowym: https://drive.google.com/drive/folders/1G8R1hCP9fe3I0Q_Xqsd-1xHq3iKZ5L-y?usp=sharing

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi
Weighting: 25

Criteria: Kwalifikacje osób kluczowych dla realizacji zadania
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 123-300449

Title:

Zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Perfect Displays Sp. z o.o.
Postal address: ul. Ku Wiśle 7, lok. 60
Town: Warszawa
Postal code: 00-707
Country: PL
Telephone: +48 782277011
E-mail: info@perfectdisplays.com.pl
Fax: +48 224863260
NUTS code: PL911
URL: www.perfectdisplays.com.pl
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2300309.55
Total Value:
PLN 2397359.17

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
79956000; 39154000; 32322000; 32321300; 31500000; 31611000; 32417000; 39150000; 48780000; 51110000; 71314100; 72212783; 79932000; 79934000; 79930000; 92110000; 92312000; Fair and exhibition organisation services; Exhibition equipment; Multimedia equipment; Audio-visual materials; Lighting equipment and electric lamps; Wiring sets; Multimedia networks; Miscellaneous furniture and equipment; System, storage and content management software package; Installation services of electrical equipment; Electrical services; Content management software development services; Interior design services; Furniture design services; Specialty design services; Motion picture and video tape production and related services; Artistic services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions