Croatia-Zagreb: Health services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Croatia-Zagreb: Health services
OJEU (High Value) 075528-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Ministarstvo unutarnjih poslova
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministarstvo unutarnjih poslova
National registration number: 36162371878
Postal address: Ilica 335
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Contact person: Kristina Barać
Telephone: +385 13788462
E-mail: kbarac@mup.hr
Fax: +385 13788826
NUTS code: HR
Main address (URL): www.mup.hr
Address of the buyer profile (URL): www.mup.hr
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Obvezni i preventivni pregled djelatnika

Reference number: 7/19

II.1.4) Short description

Obvezni i preventivni pregled djelatnika.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Grupa 2 - Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi - zdravstvene ustanove na području Splita

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi za svakog pojedinog policijskog službenika te državnog službenika i namještenika obavit će se na područjima Republike Hrvatske i to na području Splita, Rij

II.1.4) Short description

Obvezni i preventivni pregled djelatnika za Grupu 2

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Točka 33. DON-a
Weighting: Mjesto 10 bod.
Cost/Price
Criteria: Točka 33. DON-a
Weighting: Cijena 90 bod.Additional information:

Obvezni i preventivni pregled djelatnika za Grupu 2


Description: Item/Lot 2
Title:

Grupa 3 - Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi - zdravstvene ustanove na području Rijeke

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi za svakog pojedinog policijskog službenika te državnog službenika i namještenika obavit će se na područjima Republike Hrvatske i to na području Splita, Rij

II.1.4) Short description

Obvezni i preventivni pregled djelatnika za Grupu 3

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Točka 33. DON-a
Weighting: Mjesto 10 bod.
Cost/Price
Criteria: Točka 33. DON-a
Weighting: Cijena 90 bod.Additional information:

Obvezni i preventivni pregled djelatnika za Grupu 3


Description: Item/Lot 3
Title:

Grupa 4 - Sistematski kontrolni zdravstveni pregledi - zdravstvene ustanove na području Osijeka

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi za svakog pojedinog policijskog službenika te državnog službenika i namještenika obavit će se na područjima Republike Hrvatske i to na području Splita, Rij

II.1.4) Short description

Obvezni i preventivni pregled djelatnika za Grupu 3.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Točka 33. DON-a
Weighting: Mjesto 10 bod.
Cost/Price
Criteria: Točka 33. DON-a
Weighting: Cijena 90 bod.Additional information:

Obvezni i preventivni pregled djelatnika za Grupu 3.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 236-579049

II.2.1) Lot No: 1II.2.1) Lot No: 2II.2.1) Lot No: 3Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17), žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, u pisanom obliku u roku 10 (deset) dana od dana:

A. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

B. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

C. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

D. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dodatne dokumentacije o nabavi i na postupak otvaranja ponuda i konačnih ponuda

E. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, uključujući kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, ili razloge poništenja

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi, naručitelj će, sukladno članku 419. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
85100000; Health services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions