Poland-Skarżysko-Kamienna: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Skarżysko-Kamienna: Forestry services
OJEU (High Value) 075543-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Skarżysko
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Skarżysko
Postal address: ul. Wiejska 1
Town: Skarżysko-Kamienna
Postal code: 26-110
Country: PL
Contact person: Michał Farys
Telephone: +48 412538485
E-mail: skarzysko@radom.lasy.gov.pl
Fax: +48 412538487
NUTS code: PL721
Main address (URL): www.skarzysko.radom.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
zarządzanie zasobami leśnymi

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skarżysko roku 2020 – pakiet V – pozyskanie, zagospodarowanie, ochrona ppoż., nasiennictwo w leśnictwie Nad Kamienną

Reference number: SA.270.3.8.2019

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace m.in. z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac m.in. z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się m.in.:

— rozmiar prac czynności,

— strefy trudności i odległości zrywki,

— układ sortymentowy pozyskania drewna.

Total Value:
PLN 684065.10

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL72
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Skarżysko w leśnictwie Nad Kamienną

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace m.in. z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie „Zamówienia z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami). Przesłanka prawna we wskazanej normie prawnej została wyczerpana, gdyż przed zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszeń: 2019/S 207-505069, data zamieszczenia: 25.10.2019). W postępowaniu na pakiet V nie wpłynęła żadna oferta. Dlatego też kolejne postępowanie udzielone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki.
2020-02-04

1
Official name: Zakład Usług Leśnych „Leśnik” Mirosław Świrta
Postal address: Krynki, ul. Ostrowiecka 7
Town: Brody
Postal code: 27-230
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 684652.25
Total Value:
PLN 684565.10

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587801
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587801
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions