Poland-Polanów: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Polanów: Forestry services
OJEU (High Value) 075627-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nadleśnictwo Polanów
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Polanów
Postal address: ul. Klonowa 12
Town: Polanów
Postal code: 76-010
Country: PL
Contact person: Zenon Niedziałek
Telephone: +48 943188237
E-mail: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 943188348
NUTS code: PL426
Main address (URL): http://www.polanow.szczecinek.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polanow
I.4) Type of the contracting authority:
Zarządzający Własnością Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
Gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020.”

Reference number: SA.270.38.2019.ZN

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamów. są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamów. dla poszczególnych Pakietów 1, 2, 3, 5 będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). W stosunku do Pakietu nr 4 realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na szkółce leśnej w dni robocze w godz. 7 – 15. Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.4. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przed. Umowy ma charakter wstępny.

Total Value:
PLN 10517928.62

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 1 - leśnictwa: Rzeczyca, Warblewo

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów - Leśnictwa: Rzeczyca, Warblewo

II.1.4) Short description

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39— 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z Późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub Wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona

W Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13, 13a do SIWZ). Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy

Jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji

Przedmiotu zamów. są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

II.2.5) Award criteria:

Criteria: amodzielna realizacja kluczowych elementów/części zamów. tj.: Czyszcz. wczesne CW- waga 10 %, Czyszcz. późne CP- waga 10 %, Trzebieże wczesne TW-waga 10 %, Rębnie złożone - waga 10 % = razem waga 40 %
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część OfertyAdditional information:

Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 2 - leśnictwa: Żytnik, Dadzewo, Wierzchlas

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów - Leśnictwa: Żytnik, Dadzewo, Wierzchlas

II.1.4) Short description

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39— 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z Późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub Wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona

W Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13, 13a do SIWZ). Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy

Jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji

Przedmiotu zamów. są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

II.2.5) Award criteria:

Criteria: amodzielna realizacja kluczowych elementów/części zamów. tj.: Czyszcz. wczesne CW- waga 10 %, Czyszcz. późne CP- waga 10 %, Trzebieże wczesne TW-waga 10 %, Rębnie złożone - waga 10 % = razem waga 40 %
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część OfertyAdditional information:

Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.


Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 3 - leśnictwa: Zacisze, Żydowo

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów - Leśnictwa: Zacisze, Żydowo.

II.1.4) Short description

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39— 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z Późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub Wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona

W Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13, 13a do SIWZ). Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy

Jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji

Przedmiotu zamów. są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

II.2.5) Award criteria:

Criteria: amodzielna realizacja kluczowych elementów/części zamów. tj.: Czyszcz. wczesne CW- waga 10 %, Czyszcz. późne CP- waga 10 %, Trzebieże wczesne TW-waga 10 %, Rębnie złożone - waga 10 % = razem waga 40 %
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część OfertyAdditional information:

Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.


Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 4 - szkółka leśna

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów - Szkółka leśna Nadleśnictwa Polanów.

II.1.4) Short description

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39— 46 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2018 r. poz.1986 z Późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamów. o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art.24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamów. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— zał. nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamów. publicznego (zał. nr13, 13a do SIWZ). Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamów., a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamów.. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamów. podstaw., a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamów. w toku wykonywania przedmiotu zamów. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamów.. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamów., przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamów. są dostępne na stronie intern. pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

W zakresie prac na szkółce – N-ctwo Polanów infor., że Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z sprzętu będącego w dyspozycji n-ctwa tj.: opryskiwacz ciągnikowy, wyorywacz aktywny EGEDAL, wyorywacz klamrowy EGEDAL, siewnik do nasion drobnych EGEDAL, szparownik, głębosz.Wykonawca korzystając z ww. sprzętu zobowiązany jest do wykonywania prac wyłącznie na potrzeby N-ctwa Polanów (na szkółce N-ctwa Polanów) oraz jest zobowiązany do jego czyszczenia,bieżącej konserwacji a w przypadku uszkodzenia z winy Wykonawcy – jego naprawy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia tj.:w zakresie obejmującym opryski, siew mechaniczny, podcinanie korzeni, wyorywanie sadzonek, spulchnianie mechaniczne w międzyrzędach
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część OfertyAdditional information:

Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.

Na sprzęt będący w dyspozycji nadleśnictwa zostanie spisana stosowna umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 15 do SIWZ.

W stosunku do Pakietu nr 4 realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na szkółce leśnej w dni robocze w godz. 7 – 15.


Description: Item/Lot 5
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 5 - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów.

II.1.4) Short description

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39— 46 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2018 r. poz.1986 z Późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamów. o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art.24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamów. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— zał. nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamów. publicznego (zał. nr13, 13a do SIWZ). Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamów., a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamów.. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamów. podstaw., a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamów. w toku wykonywania przedmiotu zamów. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamów.. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamów., przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamów. są dostępne na stronie intern. pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia tj.:w zakresie obejmującym opryski, siew mechaniczny, podcinanie korzeni, wyorywanie sadzonek, spulchnianie mechaniczne w międzyrzędach
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część OfertyAdditional information:

Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 204-497066

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 1 - leśnictwa: Rzeczyca, Warblewo


2020-01-14

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Zdzisław Wolski
Postal address: Biała 4/2, 77-200 Miastko
Town: Biała
Postal code: 77-200
Country: PL
Telephone: +48 604211065
E-mail: zdzislawwolsli1@wp.pl
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma Usługowo Budowlana Arkadiusz Klimas
Postal address: ul. Świerczewo 10/1
Town: Polanów
Postal code: 76-010
Country: PL
Telephone: +48 606305109
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Tomasz Wolski
Postal address: Świerzenko 47, 77-200 Miastko
Town: Świerzenko
Postal code: 77-200
Country: PL
Telephone: +48 606632225
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2698696.96
Total Value:
PLN 1572559.42

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 2 - leśnictwa: Żytnik, Dadzewo, Wierzchlas


2020-01-14

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Zdzisław Wolski,
Postal address: Biała 4/2, 77-200 Miastko
Town: Biała
Postal code: 77-200
Country: PL
Telephone: +48 604211065
E-mail: zdzislawwolski@wp.pl
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Bronisław Strzelecki
Postal address: Zielenica 14, 76-142 Malechowo
Town: Zielenica
Postal code: 76-142
Country: PL
Telephone: +48 500077123
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Tadeusz Serweciński
Postal address: Jacinki 24, 76-010 Polanów
Town: Jacinki
Postal code: 76-010
Country: PL
Telephone: +48 505180340
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma Usługowo Budowlana Arkadiusz Klimas
Postal address: ul. Świerczewo 10/1, 76-010 Polanów
Town: Polanów
Postal code: 76-010
Country: PL
Telephone: +48 606305109
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Tomasz Wolski
Postal address: Świerzenko 47, 77-200 Miastko
Town: Świerzenko
Postal code: 77-200
Country: PL
Telephone: +48 606632225
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4001045.74
Total Value:
PLN 2372107.02

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 3 - leśnictwa: Zacisze, Żydowo


2020-01-14

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych „LARIX” S.C. T.M. Dygas
Postal address: Lubowo 4/1, 76-020 Bobolice
Town: Lubowo
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 502305841
E-mail: t.dygas@wp.pl
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne „Dąb” Roman Huczko
Postal address: Racibórz Polanowski 3/3
Town: Racibórz Polanowski
Postal code: 76-010
Country: PL
Telephone: +48 697742725
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: PPHU GRENIKS Tomasz Grenik
Postal address: Lubowo 4, 76-020 Bobolice
Town: Lubowo
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 505693272
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3074457.17
Total Value:
PLN 1683994.83

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 4 - szkółka leśna
Section V: Complementary information


Additional information:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PAKIET NR 4

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).) – dalej: ustawa Pzp, w ramach prowadzonego postępowania na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020”, informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu postępowania na Pakiet nr 4.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania opiera się o następujące okoliczności:

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce 22 listopada 2019r. w siedzibie zamawiającego w wyznaczonym miejscu i terminie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta to 369 902,45 zł.

W ramach pakietu 4 złożono dwie oferty:

— oferta nr 2 wykonawca - Zakład Usług Leśnych Puton Marek, Puton Krzysztof ul. Bobolicka 16, 76-010 Polanów z ceną 417 109,45 zł

— oferta nr 3 wykonawca - HARPAGAN USŁUGI LEŚNE Żytelkowo 35, 78-200 Białogard z ceną 355 403,40 zł

Wykonawca który złożył ofertę nr 3 - HARPAGAN USŁUGI LEŚNE Żytelkowo 35,78-200 Białogard został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Natomiast oferta nr 2 znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z tego powodu postępowanie dla Pakietu nr 4 zostaje unieważnione.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania wynika z regulacji:

Podstawa prawna unieważnienia to art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z wykluczeniem wykonawcy, który złożył ofertę nr 3, w postępowaniu pozostał tylko wykonawca, który złożył ofertę nr 2, ta z kolei przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy czym zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający udostępnia przedmiotową informację na stronie internetowej.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Wyk-cy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zama-go przep. PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zama-go podjętej w postęp. o udzielenie zam. lub zaniechaniu czynności, do której Zam-cy jest zobowi. na podst. PZP. 2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania infor. o czynności zam-go stanowiącej podst. jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób okreś. w art.180 ust.5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3.Odwołanie wobec treści ogłosz. o zam. oraz wobec poston. SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłosz. w Dz.U. U.E lub zamiesz. SIWZ na str. internet.j. 4.Odwołanie wobec czynności innych niż określ w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicz. stanow. podst. jego wniesienia. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papier. albo w postaci elektroni., opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikow. podpisem elektronicz.. 6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam-emu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postęp. odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgow. właściwego dla siedziby albo miejsca zamiesz. Zam-go. Skargę wnosi się za pośred. Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

KLAUZULA INF.DOTYCZĄCA PRZETWARZ. DAN. OSOB.

1.Stos. do art.13 ust.1 i 2 rozporz. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.IV.2016 r. w spr. ochrony osób fiz. w związku z przetwarz. danych osob. i w sprawie swobod. przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 04.V.2016r.,str.1– „RODO”) Zam-cy infor., iż administr, dan. osob. jest N-two Polanów z siedz. w Polanowie, ul. Klonowa 12, 76-010, e-mail: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl, tel.943188237. Z insp. ochr. danych osob. w N-wie Polanów można skontakt. się na adres e-mail iod@comp-net.pl

2.Zam-ący przetwarza dane osob. zebrane w niniejszym postęp. o udzie. zam. publicz. w sposób gwarant. zabezp. przed ich bezpraw. rozpowszechn.

3.Zam-ący udostępnia dane osob., o których mowa w art.10 RODO w celu umożli. korzystania ze śr. och. prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.

4. Do przetwarz. dan. osob., o których mowa w art.10 RODO mogą być dopuszcz. wyłącznie osoby posiad. upoważn. Osoby dopuszcz. do przetwarz. takich danych są obowiąz. do zachow. ich w poufności

5.Dane osob. przetwarz. będą na podst. art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z prowadz. niniejszego postęp. o udziel. zamów. publicz. oraz jego rozstrzygnię., jak również, jeżeli nie ziszczą się przesł. okreś. w art.93 ust.1 PZP–w celu zaw. umowy w spr. zam. publicz. oraz jej realizacji, a także udokument. postęp. o udziel. zam. i jego archiwizacji.

6.Odbiorcami danych osob. będą osoby lub podmioty, którym dok.. postęp. zostanie udostępn. w oparciu o art.8-8a oraz 96 ust.3-3b PZP

7.Dane osob. pozysk. w związku z prowadz. niniej. postęp. o udziel. zam. publicz. będą przechowy., zgod. z art.97 ust.1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakoń. post. o udziel. zam/ publicz., a jeżeli czas trwania umowy przekr. 4 lata, okres przech. obejmuje cały czas trwania umowy w spr. zam. publicz.

8.Niezależnie od postan. pkt 7. powyżej, w przypadku zawar. umowy w sprawie zam. publicz., dane osob. będą przetwarz. do upływu okresu przedawn. roszczeń wynikaj. z umowy w sprawie zam. publicz.

9. Dane osob. pozysk. w związku z prowadz. niniejsz.postęp. o udziel. zam. mogą zostać przekaz. podm. świadcz. usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,

10. Stos. do art.22 RODO, decyzje dotycz. danych osob.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Afforestation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions