Czechia-Prague: Education and training services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Prague: Education and training services
OJEU (High Value) 075637-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Úřad práce České republiky
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Úřad práce České republiky
National registration number: 72496991
Postal address: Dobrovského 25
Town: Praha 7
Postal code: 170 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Jan Zavadil
Telephone: +420 950180316
E-mail: jan.zavadil@uradprace.cz
NUTS code: CZ0
Main address (URL): http://www.uradprace.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v projektech OP Zaměstnanost – I


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v rámci projektu OZP (Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216. Prostřednictvím kurzů budou proškoleni koordinátoři zaměstnávání OZP, poradci pro OZP.

Total Value:
CZK 1774133.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Praha, Brno

II.1.4) Short description

Obsah kurzu:

- komunikace s osobami se zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním postižením a duševním onemocněním,

- charakteristika jednotlivých zdravotních postižení, typologie, terminologie,

- komunikační systémy a komunikační preference osob se zdravotním postižením,

- ukázky kompenzačních pomůcek, praktický nácvik komunikačních dovedností.

Aktivní forma výuky – výklad, diskuse, práce ve skupinách, prezentace, hraní rolí aj.

Před realizací prvního kurzu lektor připraví prezentaci a zároveň výukový materiál k dané problematice v rozsahu min. 40 normostran v editovatelném souboru a v aktuálním logo manuálu ÚP ČR, který bude zadavatelem dodán. Materiály bude dodavatel průběžně aktualizovat dle platné legislativy. Zadavatel rovněž dodá vizualizaci certifikátů (osvědčení o úspěšném absolvování kurzu).

Po skončení kurzu dodavatel předá zadavateli studijní materiály, tyto budou dále dostupné prostřednictvím internetu Úřadu práce ČR.

Kurzy budou probíhat v prostorách ÚP ČR (Praha max. 12x, Brno max. 4x).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Nejnižší nabídková cena
Weighting: 100

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216


Description: Item/Lot 2
Title:

Úvod do komunikace s OZP s mentálním postižením a poruchami autistického spektra

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Praha, Brno

II.1.4) Short description

Obsah kurzu:

- obecné informace o druzích mentálního postižení a poruchách autistického spektra – projevy, typy, příčiny,

- přidružené poruchy a jejich vliv na fungování OZP,

- zhodnocení funkčnosti,

- komunikace s těmito OZP - kazuistiky, příklady z praxe, ilustrativní videa.

Aktivní forma výuky – výklad, diskuse, práce ve skupinách, prezentace, hraní rolí aj.

Před realizací prvního kurzu lektor připraví prezentaci a zároveň výukový materiál k dané problematice v rozsahu min. 40 normostran v editovatelném souboru a v aktuálním logo manuálu ÚP ČR, který bude zadavatelem dodán. Materiály bude dodavatel průběžně aktualizovat dle platné legislativy. Zadavatel rovněž dodá vizualizaci certifikátů (osvědčení o úspěšném absolvování kurzu).

Po skončení kurzu dodavatel předá zadavateli studijní materiály, tyto budou dále dostupné prostřednictvím internetu Úřadu práce ČR.

Kurzy budou probíhat v prostorách ÚP ČR (Praha max. 12x, Brno max. 4x).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Nejnižší nabídková cena
Weighting: 100

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 137-337554

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením


2019-12-16

1
1
1
Official name: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
National registration number: 70856478
Postal address: Partyzánská 1/7
Town: Praha 7
Postal code: 170 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 523733.00
Total Value:
CZK 517000.00

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Úvod do komunikace s OZP s mentálním postižením a poruchami autistického spektra


2019-12-16

1
1
1
Official name: Národní ústav pro autismus, z.ú.
National registration number: 26623064
Postal address: Brunnerova 1011/3
Town: Praha
Postal code: 163 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 276000.00
Total Value:
CZK 276000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
80000000; 80511000; Education and training services; Staff training services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions