Poland-Warsaw: Data supply services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Data supply services
OJEU (High Value) 075638-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Postal address: Podleśna 61
Town: Warszawa
Postal code: 01-673
Country: PL
Contact person: Małgorzata Kajak
E-mail: malgorzata.kajak@imgw.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.imgw.pl/
Address of the buyer profile (URL): http://www.imgw.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowy instytut badawczy
I.5.2) Other activity -
hydrologia, meteorologia

Section II: Object of Contract


Title:

Dzierżawa w okresie 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez IMGW-PIB od PAŻP automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych oraz najem pomieszczeń

Reference number: WZP-262-52/2019

II.1.4) Short description

„Dzierżawa w okresie 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych, znajdującego się na terenie lotniska w Warszawie oraz najem pomieszczeń w budynku CKRL w Warszawie, przy ul. Wieżowej 8”.

Total Value:
PLN 7229568.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa, ul. Wieżowa 8, POLSKA.

II.1.4) Short description

Dzierżawa w okresie 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych, znajdującego się na terenie lotniska w Warszawie oraz najem pomieszczeń w budynku CKRL w Warszawie, przy ul. Wieżowej 8.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW – PIB) jest certyfikowaną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej, na mocy rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10.3.2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7.7.2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym. Na mocy wyznaczenia Ministra Infrastruktury, przyznanego IMGW – PIB w oparciu o art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 3.7.2002 Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14.5.2013 w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, IMGW – PIB ma obowiązek pełnić osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego na 12 lotniskach komunikacyjnych w kraju. Osłona meteorologiczna operacji powietrznych polega na dostarczeniu służbom ruchu lotniczego (ATS) i informacji lotniczej (AIS) rzetelnych informacji meteorologicznych, opracowywanych przez informatorów lotniczo-meteorologicznych na 12 lotniskowych stacjach meteorologicznych w Polsce i w biurach prognoz meteorologicznych. IMGW – PIB poprzez wyznaczenie jest związany stosownymi umowami z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, na mocy których IMGW – PIB dzierżawi dane meteorologiczne oraz świadczy osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego i dostarcza PAŻP właściwe produkty i służby, wykorzystywane w zapewnieniu służb żeglugi powietrznej. Opracowanie lotniczych komunikatów meteorologicznych odbywa się w oparciu o dane pochodzące z automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych (AWOS). Ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego do zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego wyznaczona instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej musi korzystać z systemów spełniających wymagania w zakresie interoperacyjności, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 z dnia 10.3.2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności). Wobec powyższego IMGW – PIB stoi przed koniecznością dzierżawy automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w celu dostępności niezbędnych danych pomiarowych, która jest ich jedynym dostawcą w zakresie obszaru lotniska Warszawa–Okęcie. Wybór Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest zgodny z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy („dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”).
2019-12-31

1
0
0
0
1
Official name: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postal address: Wiezowa 8
Town: Warszawa
Postal code: 02-147
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 7229568.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

Body responsible for mediation procedures
Official name: IMGW
Town: Warszawa
Postal code: 01-673
Country: PL
URL: http://https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179–198g ustawy).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
72319000; Data supply services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions