Bulgaria-Sofia: Business development consultancy services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Business development consultancy services
OJEU (High Value) 075693-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Министерство на туризма
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Министерство на туризма
National registration number: 176789478
Postal address: ул. „Съборна“ № 1
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Ивелин Славов
Telephone: +359 29046888
E-mail: i.slavov@tourism.government.bg
Fax: +359 24470899
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.tourism.government.bg
Address of the buyer profile (URL): https://profilnakupuvacha.com/1701,13165
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
туризъм

Section II: Object of Contract


Title:

Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002


II.1.4) Short description

Участникът, избран за изпълнител, следва да осъществи три конкретни дейности:

1. Извършване на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони и извършване на анализи и прогнози за туристическото развитие.

2. Разработване на маркетингови стратегии за 9-те туристически района и 1 общ комуникационен план с приложения за всеки туристически район.

3. Разработване на критерии за подбор на специализирани борси, изложения, туристически събития, B2B срещи, форуми и други за участие на представители на МСП в туризма и туристически сдружения.

Total Value:
BGN 384000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:

БЪЛГАРИЯ, 9 (девет) броя организации за управление на туристическите райони

II.1.4) Short description

Участникът, избран за изпълнител, следва да осъществи три конкретни дейности:

1. Извършване на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони и извършване на анализи и прогнози за туристическото развитие.

2. Разработване на маркетингови стратегии за 9-те туристически района и 1 общ комуникационен план с приложения за всеки туристически район.

3. Разработване на критерии за подбор на специализирани борси, изложения, туристически събития, B2B срещи, форуми и други за участие на представители на МСП в туризма и туристически сдружения.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Техническа оценка (ТО) — максимален брой точки 100 т., с 2 подпоказателя:
Weighting: 60

Criteria: Подпоказател „Концепция за организация на изпълнението“ (Ткои)
Weighting: 50

Criteria: Подпоказател „Мерки за постигане на качество на резултатите от изпълнението“ (Тмпк)
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР“, финансиран по ОП "ИК" 2014-2020


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 128-313675

Contract No:
Т-РД-29-19

2020-02-07

3
3
0
0
0
Official name: ЕСТАТ ООД
National registration number: 130891931
Postal address: ж.к. „Младост-1А“, бл. 548, вх. Б, ет. 2, ап. 203
Town: София
Postal code: 1729
Country: BG
Telephone: +359 29505515
E-mail: office@estat.bg
Fax: +359 24444044
NUTS code: BG411
URL: https://www.estat.bg/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 429166.67
Total Value:
BGN 384000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
79411100; Business development consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions