Poland-Torzym: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Torzym: Forestry services
OJEU (High Value) 075701-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nadleśnictwo Torzym
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Torzym
National registration number: 970040215
Postal address: ul. Wodna 1
Town: Torzym
Postal code: 66-235
Country: PL
Contact person: Artur Czuczwara
Telephone: +48 683416269
E-mail: Torzym@zielonagora.lasy.gov.pl
Fax: +48 683413654
NUTS code: PL432
Main address (URL): http://bip.lp.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_torzym/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Torzym w 2020 r. – Leśnictwa Gądków i Mierczany

Reference number: SAZ.270.1.6.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Torzym (leśnictwa Gądków i Mierczany) w 2020 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się załączniki nr 3.1–3.4.

Total Value:
PLN 1123460.57

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Torzym. Leśnictwa Gądków i Mierczany, woj. lubuskie, powiat Sulęciński, gmina Torzym, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Torzym (leśnictwa Gądków i Mierczany) w 2020 r.

1) przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1. do SIWZ:

A) w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) dla których zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac oraz wynagrodzenie należne za wykonane i odebrane prace będą odbywać się według stawek jednostkowych za jednostkę naturalną (jednostkę miary). Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace będzie się odbywać w następujący sposób:

— prace zlecone w jednostkach naturalnych będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie ilość tych jednostek zostanie przemnożona przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym;

B) w jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz w godzinach rzeczywistych. Przedmiot zlecenia zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny albo godziny rzeczywiste podanych w kosztorysie ofertowym według następujących zasad:

— prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w katalogu norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 („katalog norm”), zawartym w załączniku nr 3.4. do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym,

— prace zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym,

— prace zlecane w jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w katalogu norm będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.4. do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym,

— katalog norm oraz normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.4. do SIWZ;

2) zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.4 – normy zakładowe oraz katalog norm czasu wprowadzony zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003;

3) zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.—3.3. mają charakter szacunkowy;

4) szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ;

5) opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ;

6) opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia pielęgnacja upraw i młodników (kody czynności: CW-SZTIL;CW-SZTM;CW-NAT;CP-SZTIL1;CP-SZTIL2;CP-SZTM1;CP-SZTM2;CP-NAT1;CP-NAT2).
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.1 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 249-618659

Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Gądków i Mierczany w 2020 r.


2020-02-10

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Półgrabia
National registration number: 970235657
Postal address: Droszków, ul. Akacjowa 8
Town: Zabór
Postal code: 66-003
Country: PL
Telephone: +48 508246056
E-mail: pracelesne@gmail.com
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Nawrocki
National registration number: 970693992
Postal address: Kłopot 57
Town: Cybinka
Postal code: 69-108
Country: PL
Telephone: +48 506106882
E-mail: sylwia.nawrocka07@gmail.com
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Prace Leśne s.c. Łukasz Nowicki&Marek Niekrasz-Richert
National registration number: 081106149
Postal address: Bobrówko 19
Town: Torzym
Postal code: 66-235
Country: PL
Telephone: +48 600237393
E-mail: marek.niekrasz@interia.pl
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1594477.17
Total Value:
PLN 1123460.57

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 45000000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions