Poland-Miechów: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Miechów: Forestry services
OJEU (High Value) 075703-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nadleśnictwo Miechów
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Miechów
Postal address: os. Kolejowe 54A
Town: Miechów
Postal code: 32-200
Country: PL
Contact person: Mateusz Albrycht
Telephone: +48 413825000
E-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 413825002
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.miechow.krakow.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): www.miechow.krakow.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka Leśna

Section II: Object of Contract


Title:

III przetarg na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miechów w roku 2020 – pakiety 03, 05, 07.

Reference number: SA.270.3.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną, do wykonania na terenie leśnictw: Trąby, Klonów, Trzyciąż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Trąby.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Trąby

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną, do wykonania na terenie leśnictwa Trąby w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Klonów.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Klonów.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną, do wykonania na terenie leśnictwa Trąby w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Trzyciąż.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Trzyciąż.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną, do wykonania na terenie leśnictwa Trąby w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zamawiający skraca termin składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W poprzednich 2 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych m.in. dla części objętych niniejszym ogłoszeniem, nie złożono żadnych ofert w cz. 3, 5, 7. W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o powtórzeniu przetargu nieograniczonego, ponieważ usługa objęta postępowaniem powinna być świadczona od początku 2020, udzielenie zamówienia jest pilne. Skrócenie terminu składania ofert jest również uzasadnione, w szczególności – nie utrudni potencjalnym Wykonawcom złożenia oferty, ponieważ jest to kolejny przetarg, gdzie warunki udziału oraz zakres zamówienia nie uległy zmianie.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 013-026299

Contract No:
SA.270.3.1.2020
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Trąby.
Contract No:
SA.270.3.1.2020
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Klonów.
Contract No:
SA.270.3.1.2020
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Trzyciąż.
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
URL: www.zup.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions