Poland-Rudna: Health and social work services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rudna: Health and social work services
OJEU (High Value) 075746-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gmina Rudna
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Rudna
National registration number: PL516
Postal address: pl. Zwycięstwa 15
Town: Rudna
Postal code: 59-305
Country: PL
Contact person: Paulina Golinowska, Elżbieta Olszewska-Filip, Marzena Szkarupska
Telephone: +48 767492100/ +48 767492124/ +48 767492107
E-mail: sekretariat@rudna.pl
Fax: +48 767492117
NUTS code: PL516
Main address (URL): http://www.bip.rudna.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Rudna w 2020 r.

Reference number: SOW.271.9.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy Rudna w 2020 r.

Total Value:
EUR 1359039.32

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL516
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach następujących poradni:

a) poradnia otolaryngologiczna – 1 dzień w tygodniu (dni robocze) po 4 godziny dziennie;

b) poradnia rehabilitacyjna – 5 dni w tygodniu (dni robocze) po 6 godzin dziennie;

c) poradnia ginekologiczno-położnicza – 1 dzień w tygodniu (dni robocze) po 4 godziny dziennie;

d) poradnia internistyczna – świadczenia realizowane w Rudnej – (lekarz POZ i lekarz pediatra), tj. 5 dni w tygodniu (dni robocze) po 3 godziny dziennie lekarz POZ oraz 2 dni w tygodniu (dni robocze) po 4 godziny dziennie lekarz pediatra;

e) poradnia internistyczna – świadczenia realizowane w Chobieni – 2 dni w tygodniu (dni robocze) po 3 godziny dziennie, lekarz internista;

f) poradnia kardiologiczna – 2 dni w tygodniu (dni robocze) 4 godziny dziennie;

g) poradnia diabetologiczna – 2 razy w miesiącu (dni robocze) po 4 godziny dziennie;

h) poradnia neurologiczna – 2 razy w miesiącu (dni robocze) po 4 godziny dziennie.

Świadczenia realizowane będą na terenie gminy Rudna, na rzecz mieszkańców gminy Rudna. Świadczenia w ww. poradniach będą wykonywane jako świadczenia dodatkowe ponad te, które są objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Przystępując do niniejszego postępowania wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) – art. 45 ust. 3 ustawy Pzp. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 242-594979

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Rudna w 2020 r.


2020-01-31

1
0
0
0
1
Official name: Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.
National registration number: PL516
Postal address: ul. M. Skłodowskiej-Curie 66
Town: Lubin
Postal code: 59-301
Country: PL
NUTS code: PL516
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1119098.00

1359039.32
1359039.32

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art.: od 179 do 198 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
85000000; 85120000; 85100000; Health and social work services; Medical practice and related services; Health services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions