Poland-Konin: Agricultural services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Konin: Agricultural services
OJEU (High Value) 075753-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Miasto Konin
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miasto Konin
National registration number: 311019036
Postal address: Plac Wolności 1
Town: Konin
Postal code: 62-500
Country: PL
Contact person: Joanna Romaniszyn
Telephone: +48 632401138
E-mail: zamowienia@konin.um.gov.pl
NUTS code: PL414
Main address (URL): www.konin.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:

Utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina

Reference number: WP.271.20.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina w okresie od dnia 1.4.2020 r. do dnia 31.3.2021 r., w szczególności w zakresie:

a) pielęgnacji rabat kwiatowych, drzew i krzewów,

b) sadzenia drzew i krzewów,

c) pielęgnacji trawników,

d) utrzymania porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,

e) utrzymania urządzeń zabawowych i sportowych,

f) uzupełnienia urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.

Total Value:
PLN 1769684.53

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina – rejon I

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL414
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Konin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina w okresie od dnia 1.4.2020 r. do dnia 31.3.2021 r., w szczególności w zakresie:

a) pielęgnacji rabat kwiatowych, drzew i krzewów,

b) sadzenia drzew i krzewów,

c) pielęgnacji trawników,

d) utrzymania porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,

e) utrzymania urządzeń zabawowych i sportowych,

f) uzupełnienia urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

1. cena oferty (C): waga: 60 %,

2. doświadczenie zawodowe osoby do nadzoru nad realizacją zamówienia (Dz): waga: 30 %,

3. czas reakcji na zgłoszone interwencje przekazane telefonicznie lub e- mailem (Cr): waga: 10 %.


Description: Item/Lot 2
Title:

Utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina – rejon II

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL414
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Konin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina w okresie od dnia 1.4.2020 r. do dnia 31.3.2021 r., w szczególności w zakresie:

a) pielęgnacji rabat kwiatowych, drzew i krzewów,

b) sadzenia drzew i krzewów,

c) pielęgnacji trawników,

d) utrzymania porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,

e) utrzymania urządzeń zabawowych i sportowych,

f) uzupełnienia urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

1. cena oferty (C): waga: 60 %,

2. doświadczenie zawodowe osoby do nadzoru nad realizacją zamówienia (Dz): waga: 30 %,

3. czas reakcji na zgłoszone interwencje przekazane telefonicznie lub e- mailem (Cr): waga: 10 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 235-576002

Contract No:
WP.271.20.2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina – rejon I


2020-02-10

1
1
0
0
1
Official name: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. M. Dąbrowskiej 8
Town: Konin
Postal code: 62-500
Country: PL
Telephone: +48 632428276
E-mail: sekretariat@pgkim.konin.pl
NUTS code: PL414
URL: www.pgkim.konin.pl/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 269832.08

265426.24
265426.24

Contract No:
WP.271.19.2020
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina – rejon II


2020-02-10

1
1
0
0
1
Official name: Eko-Flora Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski
Postal address: Kolno 35
Town: Golina
Postal code: 62-590
Country: PL
Telephone: +48 6062874666
E-mail: hanczewskim@op.pl
NUTS code: PL414
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Eko-Flora Nowoczesna Zieleń Dorota Hańczewska
Postal address: Kolno 35
Town: Golina
Postal code: 62-590
Country: PL
Telephone: +48 594464660
E-mail: dhanczewska@poczta.onet.pl
NUTS code: PL414
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 737350.68

563666.41
563666.41

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
77100000; 77211400; 77211500; 77211600; 77320000; 90612000; 43325000; 50870000; Agricultural services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Sports fields maintenance services; Street-sweeping services; Park and playground equipment; Repair and maintenance services of playground equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions