Poland-Rzeszów: Engineering design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rzeszów: Engineering design services
OJEU (High Value) 075819-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Postal address: ul. Legionów 20
Town: Rzeszów
Postal code: 35-959
Country: PL
Contact person: Bogdan Mleczko
Telephone: +48 178534071
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Fax: +48 178536484
NUTS code: PL82
Main address (URL): www.gddkia.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie 4 lat od daty podpisania umowy

Reference number: O.RZ.D-3.2413.23.2019

II.1.4) Short description

Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie 4 lat od daty podpisania umowy

Total Value:
PLN 3584500.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

POLSKA, makroregion wschodni, województwo podkarpackie

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie 4 lat od daty podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja, lub wykonanie dokumentacji projektowych związanych z utrzymaniem dróg oraz zarządzaniem ruchem na sieci dróg. Zadanie polega na aktualizacji projektów organizacji ruchu w związku z sukcesywną zmianą obowiązujących przepisów. Zamówienie również obejmuje przeprowadzanie pomiarów aktualnych natężeń ruchu, prowadzenie analiz wzrostu ruchu, analiz bezpieczeństwa ruchu. Sukcesywna zmiana natężenia ruchu wymaga aktualizacji programów sygnalizacji na skrzyżowaniach. W tym celu w ramach zamówienia wykonywane będą niezbędne pomiary ruchu, analizy, koncepcje zarządzania ruchem, celem aktualizacji i dostosowania systemów zarządzających ruchem do aktualnych uwarunkowań ruchowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tom III SIWZ.

Wartość zamówienia mieści się w zakresie pomiędzy: 144 000 EUR a 10 000 000 EUR.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Skrócenie terminu
Weighting: 30

Criteria: Doświadczenie projektanta organizacji ruchu
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 232-569426

Title:

Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie 4 lat od daty podpisania umowy


2020-02-12

1
0
0
0
1
Official name: Mateusz Małkowski „Drog-Mat” Mateusz Małkowski
Postal address: ul. Ustrzycka 65c
Town: Rzeszów
Postal code: 35-504
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Dawid Kozłowski HLD Traffic Dawid Kozłowski
Postal address: ul. Tomickiego 17/45
Town: Kraków
Postal code: 31-982
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3584500.00
Total Value:
PLN 3209500.00


Projekty wykonawcze/zgłoszenia robót branży drogowej


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; Engineering design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions