Poland-Warsaw: Financial and insurance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Financial and insurance services
OJEU (High Value) 075820-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Bank Gospodarstwa Krajowego
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postal address: Al. Jerozolimskie 7
Town: Warszawa
Postal code: 00-955
Country: PL
Contact person: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Telephone: +48 225998048
E-mail: michal.piasecki@bgk.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.bgk.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
usługi bankowe

Section II: Object of Contract


Title:

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „Pożyczka Inwestycyjna” oraz „Mała Pożyczka Inwestycyjna” w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego (...)

Reference number: DZZK/126/DIF/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania instrumentami finansowymi „Mała Pożyczka Inwestycyjna” oraz „Pożyczka Inwestycyjna”, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020, z którego udzielane będą jednostkowe pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. Parametry udzielanych przez Wykonawcę jednostkowych pożyczek zostały określone w „Metryce instrumentu finansowego Mała Pożyczka Inwestycyjna” stanowiącej załącznik nr [*] do istotnych postanowień umowy oraz „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka Inwestycyjna”, stanowiącej załącznik do istotnych postanowień umowy.

Total Value:
PLN 18880000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Część III – obejmuje świadczenie przez Wykonawcę zadania: wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu instrumentu finansowego „Pożyczka Inwestycyjna” oraz udzieleniu jednostkowych pożyczek inwestycyjnych o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka Inwestycyjna” z wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do instrumentu finansowego przez Zamawiającego w łącznej wysokości 15 000 000 PLN, uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 15 % wartości jednostkowych pożyczek). Co najmniej 25 % przyznanego limitu pożyczki inwestycyjnej powinno być przeznaczone na jednostkowe pożyczki w kluczowych obszarach inwestycyjnych określonych w pkt IV ppkt 2.1 Załącznika nr 2 do umowy operacyjnej. Co najmniej 40 % limitu pożyczki inwestycyjnej powinno zostać wypłacone na rzecz ostatecznych odbiorców przed upływem połowy okresu budowy portfela.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość oferty – „Jakość” na którą składa się ocena w nw. podkryteriach:
Weighting: 30 %

Criteria: Okres budowy portfela
Weighting: 10 %

Criteria: Zdolność pozyskiwania dodatkowych środków
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 70 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający, nie później niż w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 7 umowy operacyjnej ma prawo skorzystać z prawa opcji, wynikiem, czego będzie wniesienie do instrumentu finansowego dodatkowego wkładu Funduszu Funduszy, w wysokości do 100 % pierwotnego wkładu Funduszu Funduszy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za zarządzanie środkami przyznanymi w ramach prawa opcji, w wysokości procentowej jak dla pierwotnego zamówienia.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPWP.01.05.01-30-0002/16


Additional information:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1–2, 4, 8 ustawy Pzp.

Wadium cz. III: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy PLN 00/100)


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 187-455176

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „Pożyczka Inwestycyjna” oraz „Mała Pożyczka Inwestycyjna” w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego (...)


2020-02-10

3
Official name: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA
Postal address: ul. Okopowa 56
Town: Warszawa
Postal code: 01-042
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 2970000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę,

— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;

wraz z ofertą należy złożyć:

— jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,

— biznes plan.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie szczegóły dot. wymaganych dokumentów/oświadczeń opisane zostały w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
66000000; Financial and insurance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions