Poland-Warsaw: Exhibition, fair and congress organisation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Exhibition, fair and congress organisation services
OJEU (High Value) 076008-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


AWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postal address: ul. Karolkowa 30
Town: Warszawa
Postal code: 01-207
Country: PL
Contact person: Ewa Kamińska, Katarzyna Ryciuk
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.kowr.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.kowr.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY
I.5.2) Other activity -
agencja wykonawcza

Section II: Object of Contract


Title:

Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Biofach 2020 w Norymberdze, w Niemczech

Reference number: 1350/2019/C

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska (stoisko promocyjne),
2

2) zapewnienie obsługi technicznej stoiska promocyjnego,

3) zapewnienie obsługi stoiska promocyjnego przez 7 hostess posługujących się językiem polskim oraz niemieckim lub angielskim w stopniu komunikatywnym,

4) demontaż wykonanej zabudowy,

5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC

— w ramach targów Biofach 2020 (targi) odbywających się w terminie 12–15.2.2020 r. w Norymberdze, w Niemczech na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy (IPU), pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

2. Plan hali z oznaczeniem lokalizacji stoiska promocyjnego Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do IPU.

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w IPU.

Total Value:
PLN 498577.24

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DE259
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Norymberga

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska(stoisko promocyjne),
2

2) zapewnienie obsługi technicznej stoiska promocyjnego,

3) zapewnienie obsługi stoiska promocyjnego przez 7 hostess posługujących się językiem polskim oraz niemieckim lub angielskim w stopniu komunikatywnym,

4) demontaż wykonanej zabudowy,

5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC

— w ramach targów Biofach 2020 (targi) odbywających się w terminie 12–15.2.2020 r. w Norymberdze, w Niemczech na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy (IPU), pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

2. Plan hali z oznaczeniem lokalizacji stoiska promocyjnego Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do IPU.

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w IPU.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 3.3.2. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.


Additional information:

1. Kryteria oceny ofert:

1) kryterium 1: cena brutto (Kc) – waga 40 %;

2) kryterium 2: koncepcja / wstępny projekt zabudowy (Kz) – waga 60 %.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 r. o godz. 12:00 w KOWR, ul. Karolkowa 30, Warszawa, POLSKA. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie zamieszczona w dniu otwarcia przy kancelarii.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 229-563019

Contract No:
1
Title:

Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Biofach 2020 w Norymberdze, w Niemczech


2020-01-22

4
3
0
0
4Official name: M Promotion International Sp. z o.o.
Postal address: Chmielna 73 C lok. 108
Town: Warszawa
Postal code: 00-801
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 500000.00
Total Value:
PLN 498577.24


Wykonanie zabudowy powierzchni wystawowej


Section V: Complementary information


Additional information:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 16.2.2020 r. Zamawiający podczas niniejszej procedury stosować będzie przepisy art. 26 ust. 3 i 3a, art. 38, art. 87 ust. 1 i 2, art. 90, art. 92–94 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Owoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
79950000; 79956000; Exhibition, fair and congress organisation services; Fair and exhibition organisation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions