Czechia-Prague: Construction work for railways and cable transport systems

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Prague: Construction work for railways and cable transport systems
OJEU (High Value) 076038-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-23 08:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Awarding Criteria Not defined
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha 1
Postal code: 110 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Vlastimil Duda
E-mail: Duda@szdc.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): http://www.szdc.cz/index.html
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.szdc.cz

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zakazky.szdc.cz

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Oprava geometrických parametrů koleje 2020

Reference number: 1439/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI

II.1.4) Short description

Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Oprava geometrických parametrů koleje 2020, soupis položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 179955806.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – ZLN

II.2.1) Lot No: část 1
NUTS code: CZ072
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Celý obvod Správy tratí Zlín; traťmistrovské okrsky: TO Hulín, TO Holešov, TO Valašské Meziříčí, TO Vsetín, TO Horní Lideč, TO Kunovice, TO Staré Město u Uherského Hradiště.

II.1.4) Short description

Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: CZK 59999996.00
II.2.7) End 2022-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Dle Zadávací dokumentace.


Description: Item/Lot 2
Title:

Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM 1

II.2.1) Lot No: část 2
NUTS code: CZ071
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Celý obvod Správy tratí Olomouc, obvod VTM1; traťmistrovské okrsky: TO Jeseník, TO Hanušovice, TO Zábřeh, TO Šumperk, TO Olomouc. Ojediněle i jiné části obvodu ST Olomouc.

II.1.4) Short description

Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM1 soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 59999190.00
II.2.7) End 2022-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Dle Zadávací dokumentace.


Description: Item/Lot 3
Title:

Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM 2

II.2.1) Lot No: část 3
NUTS code: CZ071
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Celý obvod Správy tratí Olomouc, obvod VTM2. Jedná se o následující traťmistrovské okrsky: TO Hranice na Moravě, TO Přerov sever, TO Přerov jih, TO Prostějov, TO Velká Bystřice, Ojediněle i ST Olomouc.

II.1.4) Short description

Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2 soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 59956620.00
II.2.7) End 2022-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Dle Zadávací dokumentace.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Dle §74, §77, §79 a §167 Zákona 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Blíže v Zadávací dokumentaci.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Obchodní a platební podmínky jsou součástí Zadávací dokumentace.

III.2.2) Contract performance conditions

Dle Zadávací dokumentace.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-23
IV.02.02) Local time 08:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-23
IV.02.07) Local time 08:01

Section V: Complementary informationAdditional information:

Dle Zadávací dokumentace.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45234000; 50225000; Construction work for railways and cable transport systems; Railway-track maintenance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions