Poland-Kielce: Construction work for water and sewage pipelines

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Kielce: Construction work for water and sewage pipelines
OJEU (High Value) 076069-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
National registration number: PL721
Postal address: ul. Krakowska 64
Town: Kielce
Postal code: 25-701
Country: PL
Contact person: Marzena Wójcik
Telephone: +48 413653100
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Fax: +48 413455220
NUTS code: PL721
Main address (URL): http://www.wod-kiel.com.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Kontrakt 1: zadanie 3 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza”

Reference number: JRP-19/2019

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w ramach kontraktu 1: zadanie 3 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza”, realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach” według warunków kontraktowych dla budowy dla robót inżynieryjno–budowlanych projektowanych przez zamawiającego pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów–Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils – FIDIC) PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko–polskie 2008, (czerwony FIDIC).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL721
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Masłów, sołectwo Barcza

II.1.4) Short description

1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

— budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych o długości ok. 2,17 km z rur kielichowych PVC SN12 litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy Ø 200 x 6,5 mm,

— budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 0,4 km z rur PE Ø 110,

— budowę jednej przepompowni ścieków – PL8.1,

— budowę odcinków przyłączy należących do sieci (ONS-y):

• długości ok. 0,43 km z rur kielichowych PVC SN8 litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy Ø 160 x 4,7 mm.

2. Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar służy wyłącznie jako materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy do sporządzenia przez Wykonawcę oferty. Podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia w skład którego wchodzą projekty budowlane i wykonawcze wraz z załącznikami, stanowiące element załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przy ustalaniu kwot, Wykonawca winien odnieść się do warunków umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto roboty odtworzeniowe związane z przywróceniem terenu do stanu zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez zarządców dróg, wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu i poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami administracyjnymi, poniesienie opłaty za ewentualne zajęcie nieruchomości na potrzeby zaplecza budowy lub na inne cele realizacji zadania w okresie wykonywania robót, przeprowadzenia prób końcowych, koszty usunięcia wszelkich wad w robotach. Wykonawca wykona także czynności niezbędne do oddania robót do eksploatacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest również do przejęcia placu budowy, uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu (przywrócenie do stanu pierwotnego) w terminie nie późniejszym niż termin odbioru technicznego robót (data wystawienia świadectwa przejęcia) oraz do pozostawienia po zakończeniu robót całego terenu robót uporządkowanego, czystego i nadającego się do użytkowania.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca winien uwzględnić sposób eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz konieczność sukcesywnego włączania wykonywanych odcinków do eksploatowanej kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacyjnego miasta Kielc. Zamawiający informuje, że Wykonawca winien uwzględnić sukcesywne podłączanie się kolejnych mieszkańców do nowowybudowanej sieci, w tym także mieszkańców nie ujętych w projekcie, bez zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę oraz bez utraty rękojmi za wady dla Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest złożyć w biurze obsługi klienta Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. „zgłoszenie przystąpienia do robót”.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt 4 "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Additional information:

Terminy realizacji:

a) maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy (czas na ukończenie) – do 31.8.2020 r.;

b) okres zgłaszania wad to okres maksymalnie do 30.9.2020 r. liczony od daty wydania świadectwa przejęcia zgodnie z kl.1.1.3.5. warunków kontraktowych.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 219-538432

Contract No:
1
Title:

Kontrakt 1: zadanie 3 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza”


2020-02-06

3
3
0
0
3
Official name: Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Trak-Kop
Postal address: Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 105
Town: Miedziana Góra
Postal code: 26-085
Country: PL
NUTS code: PL721
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przez upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przez upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

3) wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
45231300; 45100000; 45110000; 45111200; 45200000; 45232410; 45232423; 45233000; 45300000; 45310000; 45320000; 45340000; 45400000; 77000000; Construction work for water and sewage pipelines; Site preparation work; Building demolition and wrecking work and earthmoving work; Site preparation and clearance work; Works for complete or part construction and civil engineering work; Sewerage work; Sewage pumping stations construction work; Construction, foundation and surface works for highways, roads; Building installation work; Electrical installation work; Insulation work; Fencing, railing and safety equipment installation work; Building completion work; Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions