Poland-Wolbrom: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Wolbrom: Construction work
OJEU (High Value) 076070-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
National registration number: 6372199107
Postal address: ul. Wrzosowa 18
Town: Wolbrom
Postal code: 32-340
Country: PL
Contact person: Marek Bałazy
Telephone: +48 326441254
E-mail: jrp@wodociagiwolbrom.pl
Fax: +48 326441254
NUTS code: PL
Main address (URL): www.wodociagiwolbrom.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu

Reference number: JRP/PN/12/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.

Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności następujące obiekty oczyszczalni ścieków:

— obiekty na sieci kanalizacyjnej,

— obiekty części mechanicznej,

— obiekty części biologicznej,

— obiekty części osadowej,

— obiekty sieciowe i uzbrojenia sieci,

— obiekty zaplecza.

Opis rodzaju i ilości robót budowlanych został opisany w pkt 4 cz. I SIWZ (instrukcja dla Wykonawców). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymaganej technologii stanowi cz. III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Total Value:
PLN 20128370.71

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom, POLSKA.

II.1.4) Short description

I. Zakres robót.

Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje następujące obiekty oczyszczalni ścieków:

Obiekty na sieci kanalizacyjnej:

1) komora przelewowa (KP) – obiekt istniejący, bez zmian, ale występują roboty tymczasowe;

Obiekty części mechanicznej:

2) pompownia ścieków surowych (PSS) – obiekt istniejący, modernizowany;

3) stacja zlewcza ścieków (SZS) – przebudowa istniejącego punktu zlewnego;

4) stacja mechanicznego oczyszczania (SMO) – obiekt nowy;

5) zbiornik uśredniający z pompownią (ZUP) – obiekt nowy;

Obiekty części biologicznej:

6) komora predenitryfikacji (KPD) – obiekt powstały poprzez adaptację istniejącego piaskownika pionowego;

7) reaktory biologiczne z osadnikami (RBO.1 RBO.2) – obiekty powstałe poprzez adaptację istniejących Biooxybloków;

8) stacja dmuchaw (SD) – obiekt nowy;

9) stacja magazynowania koagulantu (SMK) – obiekt nowy;

10) pompownia części pływających (PCP) – obiekt nowy;

11) pompownia wody technologicznej (PWT) – obiekt nowy;

Obiekty części osadowej:

12) zbiornik osadu nadmiernego (ZON) – obiekt istniejący, modernizowany (obecne komory stabilizacji osadu);

13) stacja zagęszczania osadu (SZO) – obiekt istniejący, modernizowany obecnie stacja odwadniania i higienizacji osadu;

14) zbiornik stabilizacji tlenowej (ZST) – obiekt nowy;

15) stacja odwadniania osadu (SOO) – obiekt nowy;

16) pompownia odcieków z odwadniania (POO) – obiekt nowy;

Obiekty sieciowe i uzbrojenia sieci

17) komory elektrozasuw (KE) – obiekt nowy (2 szt.);

18) studnia czerpalna (SC) – obiekt nowy (1 szt.);

19) studnie kanalizacyjne (A1÷A3, B1÷B5, C1) – obiekty nowe (9 szt.);

Obiekty zaplecza:

20) budynek socjalno – warsztatowy (BSW) – obiekt nowy;

21) budynek energetyczny (BE) – obiekt istniejący, modernizowany w zakresie zmian wyposażenia obiektu;

22) drogi;

23) ogrodzenie + zieleń;

Obiekty likwidowane lub nieczynne:

24) budynek krat (BK) – obiekt istniejący, czynny, do likwidacji;

25) poletko ociekowe piasku (POP) – obiekt istniejący, nieczynny, do likwidacji;

26) stawy stabilizacyjne (SS) – obiekty istniejące, czynne, do wyłączenia z ruchu;

27) pompownia osadu (PO) – obiekt istniejący, czynny, do likwidacji;

28) laguny osadowe (LO) – obiekty istniejące, czynne, do wyłączenia z ruchu i częściowej likwidacji;

29) magazyn osadu (MO) – obiekt istniejący, czynny, do likwidacji;

Pozostałe

30) pozostałe – branża AKPiA;

31) pozostałe – branża elektryczna;

32) pozostałe – sieci technologiczne (rurociągi);

33) doposażenie obiektu oczyszczalni;

34) rozruch technologiczny.

II. Opis technologii:

/h).
3
3

, a także do usuwania innych rodzajów zanieczyszczeń.
3
3

Modernizacja będzie miała także wymiar jakościowy w rozumieniu zastosowania nowych procesów technologicznych (np. mechaniczne zagęszczanie osadu) jak i na poziomie rozwiązań poszczególnych obiektów i systemów (zastosowanie nowocześniejszych urządzeń i materiałów, bardziej zaawansowany system automatyki itp. aspekty).

Opis rodzaju i ilości robót budowlanych został opisany w pkt 4 cz. I SIWZ (instrukcja dla Wykonawców). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymaganej technologii stanowi cz. III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: okres gwarancji i rękojmi dla robót
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.03.00-00-0087/17


Additional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp, do wartości 20 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Pełna i szczegółowa informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp jest dostępna w pkt 6 cz. I SIWZ (IDW).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 167-409645

Contract No:
1
Title:

Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu


2020-02-03

4
2
4
Official name: Miko-Tech Sp. z o.o.
National registration number: 6351814493
Postal address: ul. Św. Jana Pawła II 11B
Town: Łaziska Górne
Postal code: 43-170
Country: PL
E-mail: info@miko-tech.pl
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 20128370.71
Total Value:
PLN 24503133.99


Część robót budowlanych, część robót technologicznych, roboty elektryczne i AKPiA, rozruch, nawierzchnie bitumiczne.


Section V: Complementary information


Additional information:

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45200000; Construction work; Works for complete or part construction and civil engineering work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions