Poland-Warsaw: Gas compressors

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Gas compressors
OJEU (High Value) 076108-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-25 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Postal address: Marcina Kasprzaka 25
Town: Warszawa
Postal code: 01-224
Country: PL
Contact person: Maria Śpiewak
E-mail: publiczne@pgnig.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.przetargi.pgnig.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.przetargi.pgnig.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Zakup sprężarki do cyklicznego zatłaczania gazu (CZG)

Reference number: ZP/PGNG/20/0022/OS/EU

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprężarki do cyklicznego zatłaczania gazu (CZG). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”; złącznik nr 2 do SIWZ – „Projekt umowy”.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku, Magazyn Główny, ul. Rymanowska 45, 38-500 Sanok, POLSKA. Miejsce realizacji: wyznaczone przez odbiorcę miejsce pierwszej roboczej lokalizacji agregatu sprężarkowe.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 54 ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprężarki do cyklicznego zatłaczania gazu (CZG). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”; załącznik nr 2 do SIWZ – „Projekt umowy”.

3. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy.

4. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji, o ile cena oferty wstępnej uznanej za najkorzystniejszą (na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ).

Nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a oferta wstępna: nie podlega odrzuceniu.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 11
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Envisaged number of candidates 5
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

1. Jeżeli liczba wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów selekcji.

Wykonawca może wskazać dodatkową ilość dostarczonych i zabudowanych kompletnych agregatów sprężarkowych gazu ziemnego składających się ze sprężarki tłokowej i jednostki napędzającej o mocy nominalnej co najmniej 40 kW wraz z obudową i wymaganymi urządzeniami i instalacjami do samodzielnej pracy – wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamawiający przyzna po 1 pkt za każdy wykonany i dostarczony agregat sprężarkowy do gazu ziemnego o mocy nominalnej jednostki napędowej powyżej 40 kW.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt w powyższym kryterium selekcji.

Uwaga! Zamawiający nie będzie przyznawał punktów w kryterium selekcji w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach technicznych innych podmiotów.

Uwaga! Wykonawca może wykazać się [celem oceny kryteriów selekcji określonych powyżej] doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum wyłącznie w graniach jakich faktycznie wykonywał prace będąc członkiem konsorcjum.

Uwaga! Przez dodatkową ilość dostarczonych agregatów zamawiający rozumie dostawy, które nie zostały wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ – wykaz dostaw (warunki udziału w postępowaniu pkt 7.1.3 SIWZ).

2. Zamawiający dokona zsumowania pkt otrzymanych w ramach ww. kryterium selekcji.

3. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą liczbę pkt, z zastrzeżeniem, iż:

3.1. w przypadku gdy nie można będzie dokonać zakwalifikowania 5 wniosków z uwagi na to, że 2 lub więcej wniosków uzyska taką samą liczbę punktów, zamawiający do złożenia oferty zaprosi wszystkich wykonawców, którzy sklasyfikowani zostali ex aequo na

5 miejscu w rankingu wykonawców, tj. uzyskali taką samą liczbę punktów oraz spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu;

3.2. w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 do składania ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jako wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1d ustawy Pzp, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert wstępnych.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.6. SIWZ, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

— wykazu dostaw (na potwierdzenie warunku określonego w pkt 7.1.3. SIWZ) – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga: w przypadku, gdy dostawy wskazane w powyższym załączniku nie będą potwierdzały spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 7.1.3. SIWZ – Zamawiający zbada pod kątem spełnienia tego warunku zadania wskazane w załączniku nr 8 SIWZ, odnoszące się do kryterium selekcji. Jeżeli dana usługa będzie spełniała wymagania stawiane w warunku udziału w postępowaniu (pkt 7.1.3. SIWZ), zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału. Zamawiający w tej sytuacji nie przyzna punktów w kryterium selekcji za to zadanie,

— dowodów, że dostawy wymienione w wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 10.2.1. SIWZ, a w przypadku dostaw o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) oświadczenie wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 10.2.2 a SIWZ.

Uwaga! Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

— dostarczyli i uruchomili w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej 1 kompletny agregat sprężarkowy gazu ziemnego, składający się ze sprężarki tłokowej i jednostki napędzającej o mocy nominalnej co najmniej 40 kW wraz z obudową i wymaganymi urządzeniami i instalacjami do samodzielnej pracy.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), dalej: „ustawa Pzp”:

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem pkt 13 lit. d);

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wadium wpłacają wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert.

Oferta wstępna nie wymaga zabezpieczenia w postaci wadium.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy).

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki finansowania i płatności określone zostały odpowiednio w załącznikach do SIWZ – Projekt umowy.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki finansowania i płatności określone zostały odpowiednio w załącznikach do SIWZ – Projekt umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-25
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2

Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa się za pośrednictwem modułu elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA w zakładce oferta.

4. Ofertę wstępną / ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa się za pośrednictwem Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA w zakładce „Oferta”.

5. Zawartość wniosku stanowią dokumenty wskazane w pkt 15.1.1 SIWZ.

6. Zawartość oferty wstępnej i oferty stanowią dokumenty wskazane w pkt 15.7 i 15.8 SIWZ.

7. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający wzywa w trybie art. 26 ust. 2f ustawy wykonawców składających wniosek, do złożenia wraz z wnioskiem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się pisemnie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z zachowaniem terminów i innych wymogów formalnych określonych szczegółowo w dziale VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
42123100; Gas compressors;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions