Bulgaria-Kozloduy: Motor vehicles

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Kozloduy: Motor vehicles
OJEU (High Value) 076117-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
National registration number: 106513772
Postal address: площадка АЕЦ „Козлодуй“
Town: Козлодуй
Postal code: 3321
Country: BG
Contact person: Борис Попниколов
Telephone: +359 973-73947
E-mail: BGPopnikolov@npp.bg
Fax: +359 973-76007
NUTS code: BG313
Main address (URL): www.kznpp.org
Address of the buyer profile (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4276


Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на нови МПС


II.1.4) Short description

Обществена поръчка с предмет „Доставка на нови МПС“ по 5 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на нови пътнически микробуси съгласно ТЗ № 17.АТ.ТЗ.1106 — 2 (два) броя“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари съгласно ТЗ № 17.АТ.ТЗ.522 — 1 (един) брой“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на автомобил с повишена проходимост съгласно ТЗ № 18.УС.ТЗ.03/21.2.2018 — 1 (един) брой“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на високопроходим лек автомобил, тип „пикап“ за пробоотбор и радиационен мониторинг на околната среда съгласно ТЗ № 18.МОС.ТЗ.374 — 1 (един) брой“,

— обособена позиция № 5 „Доставка на 2 броя сметоизвозни автомобила съгласно ТЗ №18.УОС.ТЗ.314 — 2 (два) броя“.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Доставка на влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари съгласно ТЗ №17.АТ.ТЗ.522 — 1 (един) брой

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG313
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Площадка АЕЦ „Козлодуй“

II.1.4) Short description

Доставка на влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари съгласно ТЗ № 17.АТ.ТЗ.522 — 1 (един) брой.

Техническите характеристики са посочени в техническо задание № 17.АТ.ТЗ.522 на възложителя, приложено към документацията по процедурата за възлагане на обществената поръчка:

— обучение на персонал (2 бр. водачи за работа с автомобила и 1 бр. механик по поддръжка и експлоатация на автомобила) в условия на възложителя,

— гаранционният срок на МПС е не по-малко от 36 месеца или 3 000 мч. в зависимост от събитието, което настъпи по-рано, считано от датата на приемане на доставката,

— към момента на доставка да не са изтекли повече от 12 (дванадесет) месеца от датата на производство.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 117-288264

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Доставка на влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари съгласно ТЗ № 17.АТ.ТЗ.522 — 1 (един) брой
Section V: Complementary information


Additional information:

Процедурата се прекратява в частта за обособена позиция № 2 „Доставка на влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари съгласно ТЗ № 17.АТ.ТЗ.522 — 1 (един) брой“ на основание чл. 110, ал. 2, т. 4, от ЗОП с мотива, че класираният на първо място участник „Пожарна Сигурност“ ЕООД, гр. Бургас отказва да сключи договор за обществена поръчка.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197 от ЗОП


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Town: Козлодуй
Postal code: 3321
Country: BG
Telephone: +359 973-73230
E-mail: SBreshkova@npp.bg
Fax: +359 973-76007
URL: www.kznpp.org

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
34100000; 34138000; Motor vehicles; Road tractor units;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions