Czechia-Liberec: Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Liberec: Motor vehicles for the transport of 10 or more persons
OJEU (High Value) 076129-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
National registration number: 47311975
Postal address: Mrštíkova 3
Town: Liberec III.
Postal code: 461 71
Country: CZ
Contact person: Lavička Ludvík
Telephone: +420 485344136
E-mail: lavicka@dpmlj.cz
NUTS code: CZ051
Main address (URL): http://www.dpmlj.cz
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.liberec.cz/profile_display_482.html


Section II: Object of Contract


Title:

Pořízení 10 ks nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci


II.1.4) Short description

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG palivo, splňující emisní normu EURO 6 a zajištění vybavenosti těchto autobusů dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky bude dále dodání technické dokumentace k autobusům, včetně návrhu na obsluhu a údržbu vozidel a katalog náhradních dílů, zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu dodávaných autobusů, dodávka diagnostického zařízení a speciálního nářadí a zajištění záručního servisu.

Total Value:
CZK 79752960.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ051
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pracoviště Zadavatele- Garáže autobusů na adrese Vilová 333/8, 460 10 Liberec 10, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG palivo, splňující emisní normu Euro 6 a zajištění vybavenosti těchto autobusů dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky bude dále dodání technické dokumentace k autobusům, včetně návrhu na obsluhu a údržbu vozidel a katalog náhradních dílů, zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu dodávaných autobusů, dodávka diagnostického zařízení a speciálního nářadí a zajištění záručního servisu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Délka záruční doby
Weighting: 10 %
Cost/Price
Weighting: 90 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionální operační program.Prioritní osa: 1 Investiční priorita: 7c Specifický cíl: 1.2


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 241-593279

Title:

Pořízení 10 kusů nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci


2020-02-05

1
1
1
Official name: Solaris Czech, spol. s.r.o.
National registration number: 25914723
Postal address: Radvanická 802/13
Town: Ostrava Michálkovice
Postal code: 715 00
Country: CZ
Telephone: +420 596232122
E-mail: zdrahal_r@solarisbus.cz
NUTS code: CZ080
URL: https://www.solarisbus.com
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Solaris Bus & Coach, S.A.
National registration number: 010498995
Postal address: Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle
Town: Owińska
Postal code: 62-005
Country: PL
Telephone: +420 596232122
E-mail: zdrahal_r@solarisbus.cz
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
CZK 79752960.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Pro veřejnou zakázku byla podaná společná nabídka firem Solaris Bus & Coach S.A. a Solaris Czech, spol. s.r.o. na základě Smlouvy o spolupráci.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
34120000; 34121100; 34121400; Motor vehicles for the transport of 10 or more persons; Public-service buses; Low-floor buses;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions