Poland-Jaworzno: Integrated engineering services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Jaworzno: Integrated engineering services
OJEU (High Value) 076185-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-02-27 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Tauron Wydobycie S.A.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Tauron Wydobycie S.A.
Postal address: ul. Grunwaldzka 37
Town: Jaworzno
Postal code: 43-600
Country: PL
Contact person: Andrzej Pająk
Telephone: +48 326185431
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Fax: +48 326155942
NUTS code: PL22
Main address (URL): www.tauron-wydobycie.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.tauron.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://swoz.tauron.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://swoz.tauron.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Usługa drążenia wyrobiska górniczego w pokładzie 364 dla Tauron Wydobycie S.A.

Reference number: 2020/TWD/TWD/00105/L/11/P/AP

II.1.4) Short description

Usługa drążenia wyrobiska górniczego w pokładzie 364 dla Tauron Wydobycie S.A.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze.

II.1.4) Short description

Usługa drążenia wyrobiska górniczego w pokładzie 364 dla Tauron Wydobycie S.A.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 3
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

3.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

3.5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.5.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ);

3.5.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ);

3.5.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3.5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ

3.6. Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

3.6.1.1. pkt 3.5.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.1.2. pkt 3.5.2, 3.5.3. i 3.5.6. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

3.6.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

W odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.5.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.6.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Cd.

3.4.3.5. Oświadczenie zgodnie z:

— pkt. 3.1.1.3.5. że dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z dnia 9.6.2011 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi z delegacji tej ustawy, które posiadają:

1) ukończone kursy zawodowe uprawniające do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w podziemnych zakładach górniczych, wydanych przez upoważnione jednostki szkoleniowe, wymaganych w § 510.1. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1118), niezbędnych do uzyskania upoważnień Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego;

2) doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zostaną przeszkoleni zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Zamawiającego przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program.

— pkt. 3.1.1.3.6. że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia publicznego zostaną przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego będą przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników, zarówno Wykonawcy jak również ewentualnych podwykonawców,

— pkt. 3.1.1.3.7. że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia publicznego przed rozpoczęciem robót będą zapoznani (za pisemnym podpisem) z obowiązującymi wymogami na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze w zakresie transportu, poruszania się i prowadzenia robót na drogach transportowych.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ

3.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:

3.1.1.3.1. wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytą realizacją usług górniczych wykonanych w ruchu zakładu górniczego, związanych

Z drążeniem wyrobisk górniczych przy użyciu kombajnu chodnikowego lub materiałów wybuchowych, w podziemnych zakładach górniczych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Łączna wartość usług brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być większa od 1 000 000,00 PLN;

3.1.1.3.2. dysponuje dopuszczonymi do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego oraz posiadającymi dopuszczenie systemowe dla Zintegrowanych Systemów Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze, maszynami, urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do drążenia jednego przodka, takimi jak:

— kombajn chodnikowy dostosowany do drążenia wyrobisk górniczych o przekrojach określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz urządzenia przodkowe takie, jak:

— podajnik taśmowy,

— lekki przenośnik zgrzebłowy,

— pompy przodkowe w ilości do prowadzenia 1 przodka,

— stacja transformatorowa do zasilenia urządzeń przodkowych Wykonawcy,

— wyłączniki do tych urządzeń,

— kable i przewody zasilające od stacji transformatorowej do urządzeń przodkowych, posiadające dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy urządzeń przodkowych,

— małą mechanizację: wiertarki, zakrętaki, klucz dynamometryczny, piły do cięcia metalu, młoty pneumatyczne, wciągarki,

— narzędzia ręczne (łopaty, oskardy, młoty, łomy itp.).

Uwaga:

Zamawiający umożliwia po wcześniejszym ustaleniu z: Aleksander Mikołajek, tel. 32 716 54 50 lub Arkadiusz Siuta, tel. 32 716 55 25 oraz w porozumieniu z Kierownikiem Działu Energomechanicznego ZG Brzeszcze, wgląd do posiadanego Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze.

3.1.1.3.3. dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9.6.2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868 z późn. zm.) zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w następującej ilości:

1) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu górniczego;

2) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego;

3) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu techniki strzałowej;

4) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej;

5) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej;

6) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

7) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia lub co najmniej specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. – Dz.U. nr 246, poz. 2468 wraz z późn. zm.);

8) przynajmniej 4 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności górniczej;

9) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

10) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach dozoru

(Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez osoby wymienione)

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

3.1.1.3.4. dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji dla wykonywania czynności specjalistycznych w podziemnych zakładach górniczych wymienionych w art. 53. ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.6.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868. z późn. zm.) do realizacji robót objętych zamówieniem w następującej ilości:

1) przynajmniej 3 osoby o kwalifikacjach górnika strzałowego;

2) przynajmniej 1 osoba o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;

3) przynajmniej 3 osoby o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.

3.1.1.3.5. dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z dnia 9.6.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868. z późn. zm.), które posiadają:

1) ukończone kursy zawodowe uprawniające do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w podziemnych zakładach górniczych, wydanych przez upoważnione jednostki szkoleniowe, wymaganych w § 510. 1. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1118), niezbędnych do uzyskania upoważnień Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego;

2) doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zostaną przeszkoleni zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Zamawiającego przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program.

3.1.1.3.6. wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia publicznego zostaną przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników, zarówno Wykonawcy jak również ewentualnych podwykonawców;

3.1.1.3.7. wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia publicznego przed rozpoczęciem robót muszą zostać zapoznani (za pisemnym podpisem) z obowiązującymi wymogami na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze w zakresie transportu, poruszania się i prowadzenia robót na drogach transportowych.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.3.:

3.4.3.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana wnosi, przed terminem zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

3.9. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

3.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp.

3.9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.9.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

3.9.3.1. Jakiego postępowania dotyczy;

3.9.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;

3.9.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

3.9.3.4. Jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-27
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-27
IV.02.07) Local time 12:15
IV.02.07) Place

Platforma zakupowa Grupy Tauron.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Cd.

3.4.3.2. Oświadczenie zgodnie z pkt 3.1.1.3.2., iż posiada dopuszczonymi do pracy

W podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego oraz posiadającymi dopuszczenie systemowe dla Zintegrowanych Systemów Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązujących w Zakładzie Górniczym Brzeszcze, maszynami, urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do drążenia jednego przodka, takimi jak:

— kombajn chodnikowy dostosowany do drążenia wyrobisk górniczych o przekrojach określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz urządzenia przodkowe takie jak:

— podajnik taśmowy,

— lekki przenośnik zgrzebłowy,

— pompy przodkowe w ilości do prowadzenia 1 przodka,

— stacja transformatorowa do zasilenia urządzeń przodkowych Wykonawcy,

— wyłączniki do tych urządzeń,

— kable i przewody zasilające od stacji transformatorowej do urządzeń przodkowych, posiadające dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy urządzeń przodkowych,

— małą mechanizację: wiertarki, zakrętaki, klucz dynamometryczny, piły do ciecia metalu, młoty pneumatyczne, wciągarki,

— narzędzia ręczne (łopaty, oskardy, młoty, łomy itp.).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

3.4.3.3. Oświadczenie zgodnie z pkt. 3.1.1.3.3., że dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9.6.2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. pozycja 868 z późn. zm.), zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w następującej ilości:

1) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu górniczego;

2) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego;

3) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu techniki strzałowej;

4) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej;

5) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej;

6) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

7) przynajmniej 1 osoby o kwalifikacjach kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia lub co najmniej specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. – Dz.U. nr 246, poz. 2468 wraz z późn. zm.);

8) przynajmniej 4 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności górniczej;

9) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

10) przynajmniej 2 osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności mechanicznej.

(Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez osoby wymienione).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

3.4.3.4. Oświadczenie zgodnie z pkt 3.1.1.3.4., że dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji dla wykonywania czynności specjalistycznych w podziemnych zakładach górniczych wymienionych w art. 53. ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.6.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. pozycja 868 z późn. zm.) do realizacji robót objętych zamówieniem w następującej ilości:

1) przynajmniej 3 osoby o kwalifikacjach górnika strzałowego;

2) przynajmniej 1 osoba o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;

3) przynajmniej 3 osoby o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71340000; 45254000; Integrated engineering services; Construction work for mining and manufacturing;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions