Poland-Kielce: Hire of buses and coaches with driver

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Kielce: Hire of buses and coaches with driver
OJEU (High Value) 076222-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-02-27 08:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Polregio Sp. z o.o. Świętokrzyski Zakład w Kielcach
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polregio Sp. z o.o. Świętokrzyski Zakład w Kielcach
National registration number: NIP 526-25-57-278
Postal address: ul. Henryka Sienkiewicza 78
Town: Kielce
Postal code: 25-501
Country: PL
Contact person: Irena Przeorska
Telephone: +48 782555581
E-mail: irena.przeorska@p-r.com.pl
Fax: +48 412521214
NUTS code: PL72
Main address (URL): http://www.polregio.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://polregio.pl/pl/przetargi-i-ogloszenia/zamowienia-publiczne/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl


Section II: Object of Contract


Title:

„Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko Kamienna”

Reference number: PRT-251/1/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-Kamienna. Przewidywany przebieg autobusów w czasie realizacji zamówienia 51 500 wozokilometrów bez doliczania dojazdów (próżnych przebiegów). Termin realizacji zamówienia: 15.3.2020 r.–13.6.2020 r. Jeżeli będzie niemożliwe rozpoczęcie realizacji umowy w terminie określonym w ust. 1, w szczególności na skutek niezakończenia na czas postępowania, maksymalna wartość wynagrodzenia

Wykonawcy (równa cenie oferty) ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, proporcjonalnie do liczby dni, o które zostanie skrócony termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji zostanie również odpowiednio zmieniony w umowie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL72
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Na trasie kolejowej Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-Kamienna.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-Kamienna.

2. Przewidywany przebieg autobusów w czasie realizacji zamówienia 51 500 wozokilometrów bez doliczania dojazdów (próżnych przebiegów).

3. Przewozy będą wykonywane codziennie w terminie: 15.3.2020 r.–13.6.2020 r.

4. Jeżeli będzie niemożliwe rozpoczęcie realizacji umowy w terminie określonym w ust. 1, w szczególności na skutek niezakończenia na czas postępowania, maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy (równa cenie oferty) ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, proporcjonalnie do liczby dni, o które zostanie skrócony termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji zostanie również odpowiednio zmieniony w umowie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ, stanowiący wzór mowy w sprawie zamówienia.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 3
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. Posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 autobusami posiadającymi 50 miejsc siedzących, posiadające sprawną klimatyzację i sprawne ogrzewanie przy czym muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż po 2009 r.

3. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 6 SIWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wskazana powyżej.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dn. 6.9.2001 r. o transporcie drogowym lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 autobusami posiadającymi 50 miejsc siedzących, posiadające sprawną klimatyzację i sprawne ogrzewanie przy czym muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż po 2009 r.

3. Kierowcy pojazdu powinni posiadać telefon komórkowy dla łączności z dyspozytorem Zamawiającego w przypadku wystąpienia utrudnień podczas procesu przewozowego. Aktualny wykaz kierowców i numerów telefonów Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w dniu podpisania umowy oraz będzie listę aktualizował.

4. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy (kierowcy) powinni posługiwać się płynnie językiem polskim, powinni charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, życzliwością, empatią, umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odpornością na stres, szybkim reagowaniem na problemy i profesjonalizmem w zakresie wykonywanych obowiązków.

5. Kierowcy mają obowiązek mieć w miejscu pracy odpowiedni ubiór: koszula z krawatem, spodnie garniturowe oraz buty w ciemnym kolorze.

6. Kierowców w pojazdach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z mediów społecznościowych w czasie obsługi podróżnych, wysyłanie sms-ów, prowadzenie prywatnych rozmów telefonicznych w pojeździe w obecności pasażerów, żucia gumy. Korzystanie z telefonów w tym wysyłanie sms-ów oraz korzystanie z mediów społecznościowych dozwolone jest w czasie przerw przysługujących kierowcom.

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do kierowania pojazdami kierowców spełniających wszelkie wymagania przewidziane odpowiednimi przepisami, tj. określona kategoria prawa jazdy, aktualne badania lekarskie i psychotechniczne.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym

2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 2 paragraf 6 SIWZ

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % ceny oferty brutto w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1;

2) warunek określony w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie (tj. jeden lub więcej z nich).

3. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 3–4, jak również § 7 ust. 8 należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

III.2.2) Contract performance conditions

1) Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu/ów oraz świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z rozkładem jazdy;

2) Zamawiający ma prawo do zmiany rozkładu jazdy, terminów ich obowiązywania, gdy wynikać to będzie ze zmian organizacji ruchu związanych z prowadzonymi robotami modernizacyjnymi przez Zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bądź też uzasadnionymi potrzebami przewozowymi (w tym brak postojów na wskazanych stacjach i przystankach);

3) Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy zmian, o których mowa w pkt 2, wprowadzanych w trakcie obowiązywania umowy w formie pisemnej, nie później niż na 24 godziny przed ich wprowadzeniem;

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kursów przez Wykonawcę na podstawie informacji przekazanych Zamawiającemu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

5) autobusy rozpoczynające kursy na stacjach początkowych winny być podstawione z min. 10-minutowym wyprzedzeniem.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-27
IV.02.02) Local time 08:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 1
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-27
IV.02.07) Local time 08:05
IV.02.07) Place

Siedziba Zamawiającego, tj. Polregio Świętokrzyski Zakład w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, POLSKA, pokój nr 1.01, I piętro.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
60172000; Hire of buses and coaches with driver;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions