Bulgaria-Sofia: Guard services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Guard services
OJEU (High Value) 076239-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
National registration number: 130277958
Postal address: бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център
Town: София
Postal code: 1784
Country: BG
Contact person: Елена Ангелова
Telephone: +359 28958939
E-mail: elena.angelova@cez.bg
Fax: +359 28272171/+359 28270332
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.cez-rp.bg
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=122876&companyId=20808


Section II: Object of Contract


Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим

Reference number: PPS 19-059

II.1.4) Short description

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество на възложителя (включително и имуществото на трети лица, находящо се на територията на охраняваните обекти) от противоправни посегателства, осигуряване на пропускателен режим в обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, охрана на мероприятия и съоръжения с/чрез стационарна и/или мобилна охрана (въоръжена физическа охрана и специализирани автомобили), в т.ч. охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения по извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати в рискови райони, и охрана на кабелни трасета.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на адм. обл. София-град и София-област

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG411
NUTS code: BG412
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Поръчката ще се изпълнява на територията на административни области София-град и Софийска област, попадащи в обхвата на лицензионната територия на възложителя.

II.1.4) Short description

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области София-град и Софийска област.

Прогнозно количество/обем:

1) Прогнозен брой човекочасове (ч/ч) за 1 месец за охрана със стационарни постове: 16 977 човекочаса.

2) Прогнозен брой човекочасове (ч/ч) за 1 месец за охрана по заявка на възложителя, съгласно т. 24): 3 476 човекочаса.

3) Прогнозен брой километри за 1 месец, изминати от специализирани автомобили в изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция № 1: 12 000 км.

3. Прогнозна стойност без ДДС: 7 279 277,00 (седем милиона двеста седемдесет и девет хиляди двеста седемдесет и седем) BGN за максималния срок на действие на рамковото споразумение от 60 (шестдесет) месеца.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1) Извън посочените обекти за охрана за тази поръчка при възникване на необходимост възложителят ще възлага дейности от предмета на поръчката за нови обекти или ще премахва съществуващи такива.

2) При възникване на необходимост възложителят ще променя режима на охрана на посочените обекти за охрана за тази поръчка.Description: Item/Lot 2
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на адм. обл. Перник, Кюстендил и Благоевград

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG414
NUTS code: BG415
NUTS code: BG413
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Поръчката ще се изпълнява на територията на административни области Перник, Кюстендил и Благоевград, попадащи в обхвата на лицензионната територия на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

II.1.4) Short description

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области Перник, Кюстендил и Благоевград.

Прогнозно количество/обем:

1) Прогнозен брой човекочасове (ч/ч) за 1 месец за охрана със стационарни постове: 10 116 човекочаса.

2) Прогнозен брой човекочасове (ч/ч) за 1 месец за охрана по заявка на възложителя съгласно т. 17): 100 човекочаса.

3) Прогнозен брой километри за 1 месец, изминати от специализирани автомобили в изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция № 2: 300 км.

3. Прогнозна стойност без ДДС: 3 518 449,00 (три милиона петстотин и осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и девет) BGN за максималния срок на действие на рамковото споразумение от 60 (шестдесет) месеца.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1) Извън посочените обекти за охрана за тази поръчка при възникване на необходимост възложителят ще възлага дейности от предмета на поръчката за нови обекти или ще премахва съществуващи такива.

2) При възникване на необходимост възложителят ще променя режима на охрана на посочените обекти за охрана за тази поръчка.Description: Item/Lot 3
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на терит. на адм. обл. Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BG314
NUTS code: BG315
NUTS code: BG313
NUTS code: BG312
NUTS code: BG311
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Поръчката ще се изпълнява на територията на административни области Плевен, Ловеч, Монтана, Враца и Видин, попадащи в обхвата на лицензионната територия на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

II.1.4) Short description

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

Прогнозно количество/обем:

1) Прогнозен брой човекочасове (ч/ч) за 1 месец за охрана със стационарни постове: 15 923 човекочаса.

2) Прогнозен брой човекочасове (ч/ч) за 1 месец за охрана по заявка на възложителя съгласно т. 24): 100 човекочаса.

3) Прогнозен брой километри за 1 месец, изминати от специализирани автомобили в изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция № 3: 300 км.

3. Прогнозна стойност без ДДС: 5 514 895,00 (пет милиона петстотин и четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) BGN за максималния срок на действие на рамковото споразумение от 60 (шестдесет) месеца.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1) Извън посочените обекти за охрана за тази поръчка, при възникване на необходимост възложителят ще възлага дейности от предмета на поръчката за нови обекти или ще премахва съществуващи такива.

2) При възникване на необходимост възложителят ще променя режима на охрана на посочените обекти за охрана за тази поръчка.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 096-233052

Contract No:
20-044
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на адм. области София-град и Софийска област


2020-02-07

8
7
0
0
0
Official name: „ВТА Секюрити Сървиз и Балкан Секюрити“ ДЗЗД
National registration number: 177420968
Postal address: бул. „Симеоновско шосе“ № 120Д
Town: София
Postal code: 1700
Country: BG
Telephone: +359 28168177
E-mail: securityservice@vta.bg
Fax: +359 28687218
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „ВТА Секюрити Сървиз“ ЕООД
National registration number: 131395596
Postal address: бул. „Симеоновско шосе“ № 120Д
Town: София
Postal code: 1700
Country: BG
Telephone: +359 28168177
E-mail: securityservice@vta.bg
Fax: +359 28687218
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Балкан Секюрити“ ЕООД
National registration number: 831390481
Postal address: ул. „Богатица“ № 10/12
Town: София
Postal code: 1421
Country: BG
Telephone: +359 28634963
E-mail: bsgohrana@abv.bg
Fax: +359 29634920
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 7279277.00

Contract No:
20-048
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на адм. области София-град и Софийска област


2020-02-07

8
7
0
0
0
Official name: „Бат Секюрити“ ЕООД
National registration number: 130548570
Postal address: ул. „Стефансон“ № 1А, ет. 2
Town: София
Postal code: 1220
Country: BG
Telephone: +359 29360595
E-mail: office@batsecurity.biz
Fax: +359 28320124
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 7279277.00

Contract No:
20-017
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на адм. области София-град и София област


2020-01-23

8
7
0
0
0
Official name: „Агенция за сигурност Скорпио“ ООД
National registration number: 111030241
Postal address: ул. „Пирин“ № 50, ет. 7
Town: София
Postal code: 1680
Country: BG
Telephone: +359 28922502
E-mail: security@scorpio-bg.com
Fax: +359 28922577
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 7279277.00

Contract No:
20-007
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на адм. обл. Перник, Кюстендил и Благоевград


2020-01-17

6
5
0
0
0
Official name: „Саламандър — АСО“ ООД
National registration number: 113546751
Postal address: ул. „Кракра“ № 38
Town: Перник
Postal code: 2300
Country: BG
Telephone: +359 76604840
E-mail: salamandar@netbg.com
Fax: +359 76604840
NUTS code: BG414
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 3518449.00

Contract No:
20-047
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на адм. обл. Перник, Кюстендил и Благоевград


2020-02-07

6
5
0
0
0
Official name: „Сикюрити Глобъл“ ЕООД
National registration number: 825266290
Postal address: бул. „Христо Ботев“ № 92В, тяло А, ет. 5
Town: Пловдив
Postal code: 4000
Country: BG
Telephone: +359 888715790
E-mail: office@security-global.com
Fax: +359 32262678
NUTS code: BG421
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 3518449.00

Contract No:
20-016
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на адм. обл. Перник, Кюстендил и Благоевград


2020-01-22

6
5
0
0
0
Official name: „Агенция за сигурност Скорпио“ ООД
National registration number: 111030241
Postal address: ул. „Пирин“ № 50, ет. 7
Town: София
Postal code: 1680
Country: BG
Telephone: +359 28922502
E-mail: security@scorpio-bg.com
Fax: +359 28922577
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 3518449.00

Contract No:
20-046
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на тер. на адм. обл. Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин


2020-02-07

6
5
0
0
0
Official name: „Сикюрити Глобъл“ ЕООД
National registration number: 825266290
Postal address: бул. „Христо Ботев“ № 92В, тяло А, ет. 5
Town: Пловдив
Postal code: 4000
Country: BG
Telephone: +359 888715790
E-mail: office@security-global.com
Fax: +359 32262678
NUTS code: BG421
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 5514895.00

Contract No:
20-020
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на тер. на адм. обл. Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин


2020-01-24

6
5
0
0
0
Official name: „Агенция за сигурност Скорпио“ ООД
National registration number: 111030241
Postal address: ул. „Пирин“ № 50, ет. 7
Town: София
Postal code: 1680
Country: BG
Telephone: +359 28922502
E-mail: security@scorpio-bg.com
Fax: +359 28922577
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 5514895.00

Contract No:
20-045
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на тер. на адм. обл. Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин


2020-02-07

6
5
0
0
0
Official name: „Кремък“ ЕООД
National registration number: 831404223
Postal address: ул. „Новозагорско шосе“ № 6
Town: Стара Загора
Postal code: 6000
Country: BG
Telephone: +359 42690459
E-mail: office@kremak.com
Fax: +359 42690469
NUTS code: BG344
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
BGN 5514895.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Бележка към т. ІІ.1.7) „Обща стойност на обществената поръчка“:

Стойността на обществената поръчка е формирана, като е сумирана общата стойност на обособените позиции съгласно т. V.2.4) „Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция“ на сключените рамкови споразумения за всяка от 3-те обособени позиции.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
79713000; Guard services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions