Poland-Gdansk: Construction supervision services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdansk: Construction supervision services
OJEU (High Value) 076257-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: ul. Dyrekcyjna 2–4
Town: Gdańsk
Postal code: 80-852
Country: PL
Contact person: Maciej Kuczorski
Telephone: +48 587213490
E-mail: maciej.kuczorski@plk-sa.pl
Fax: +48 587213268
NUTS code: PL63
Main address (URL): https://www.plk-sa.pl/
Address of the buyer profile (URL): https://zamowienia.plk-sa.pl
transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi i infrastrukturą kolejową

Section II: Object of Contract


Title:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo na odcinku Gutkowo-Dobre Miasto"


II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo na odcinku Gutkowo-Dobre Miasto”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III SIWZ („OPZ") zamieszczonym na stronie Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Odcinek Gutkowo-Braniewo – linia kolejowa nr 221

II.1.4) Short description

Celem niniejszego zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w szczególności:

a) pełnienie funkcji inżyniera zgodnie z umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC;

b) zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;

c) zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla kontraktu;

d) zarządzanie w tym koordynacja kontraktu zawartego w ramach projektu;

e) prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Zakres zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył usługę zarządzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczególności:

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 na odcinku Gutkowo – Dobre Miasto”:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 221 na odcinku od stacji Gutkowo km -0,229 do stacji Dobre Miasto km 23,750, który będzie prowadzony w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczególności wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji projektowej, w tym:

dokumentacji przedprojektowej;

wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnej;

projektu budowlanego;

uzyskanie pozwolenia na budowę;

opracowanie projektu wykonawczego;

opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych;

opracowanie dokumentacji powykonawczej;

pełnienie nadzoru autorskiego;

b) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:

nawierzchnia i podtorze,

urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych,

obiekty inżynieryjne,

perony i obiekty kubaturowe,

przejścia i przejazdy,

usunięcie kolizji,

c) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III niniejszej SIWZ („OPZ”).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie personelu Wykonawcy
Weighting: 20 %

Criteria: Metodologia
Weighting: 15 %
Cost/Price
Weighting: 65 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji etapu 3, ponad przewidziane w umowie 36 miesięcy o:

1) 12 miesięcy lub;

2) 24 miesiące lub;

3) 36 miesięcy.

2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji etapu. 3. Zamawiający może poinformować Wykonawcę o wydłużeniu czasu realizacji o 12 miesięcy, o 24 miesiące lub 36 miesięcy.

3. W przypadku wydłużenia czasu realizacji o 12 miesięcy, na 3 miesiące przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający może poinformować Wykonawcę o dalszym wydłużeniu realizacji etapu 3 o 12 miesięcy bądź o 24 miesiące.

4. W przypadku wydłużenia czasu realizacji o 24 miesiące, na 3 miesiące przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający może poinformować Wykonawcę o dalszym wydłużeniu czasu realizacji etapu 3 o 12 miesięcy.

5. Płatność wynagrodzenia w wydłużonym czasie odbywać się będzie na zasadach określonych w § 5 pkt 18–22.

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca wniesie nowe albo odpowiednio przedłuży złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie takie musi być zgodne z postanowieniami § 27 umowy.

7. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nie skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.


Additional information:

W przypadku braku dofinansowania w ramach RPO WiM 2014–2020 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenia podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Pzp.

Szacunkowa wartość, o której mowa w sekcji II.1.5 oraz II.2.6 obejmuje zakres podstawowy zamówienia bez prawa opcji i zam. podobnych.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 138-341130

Contract No:
1
Title:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo na odcinku Gutkowo-Dobre Miasto"
Section V: Complementary information


Additional information:

Ceny wszystkich ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
71520000; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions