Poland-Warsaw: Installation services of electricity control equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Installation services of electricity control equipment
OJEU (High Value) 076260-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority PGE Energia Ciepła S.A.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PGE Energia Ciepła S.A.
National registration number: KRS: 0000013479
Postal address: ul. Złota 59
Town: Warszawa
Postal code: 00-120
Country: PL
Contact person: Julia Chichłowska
Telephone: +48 126209714
E-mail: julia.chichlowska@gkpge.pl
NUTS code: PL514
Main address (URL): https://www.pgeenergiaciepla.pl
Address of the buyer profile (URL): https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Przegląd rozdzielni 0,4 kV i 6 kV bloków nr 7 i 8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Reference number: 1001174800

II.1.4) Short description

Przegląd rozdzielni 0,4 kV i 6 kV oraz celek odłącznikowych transformatorów TZ bloków nr 7 i 8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku.

Wymiana styczników próżniowych HSV-7MR zainstalowanych w rozdzielni 7R6 na wyłączniki próżniowe.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL227
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Rybniku – 44-207 Rybnik ul. Podmiejska, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zakres głównych prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:

— przegląd, wyczyszczenie, pomiary rozdzielnicy 6kV 7R6 bl. 7,

— wymiana styczników próżniowych HSV-7MR zainstalowanych w rozdzielni 7R6 na wyłączniki próżniowe typu ABB VD4 (16 szt.), lub wyłączniki próżniowe o parametrach równoważnych do wyłączników typu VD4 (szczegółowe informacje w dalszej części specyfikacji technicznej),

— przegląd, pomiary wyłączników ABB VD4 zainstalowanych w polach rozdzielni 6kV 7R6 (25 szt.),

— przegląd, wyczyszczenie, pomiary rozdzielnicy 6 kV 8R6 bl. 8,

— przegląd, wyczyszczenie, pomiary rozdzielnicy 0,4 kV 7R4, w tym, wykonanie przeglądu wyłączników Moeller typ IZMB2 zainstalowanych w polach zasilania i sprzęgła rozdzielni 7R4 (4 szt.),

— przegląd, wyczyszczenie, pomiary rozdzielnicy 0,4 kV 8R4, w tym, wykonanie przeglądu wyłączników Siemens typ WLII 2500N zainstalowanych w polach zasilania i sprzęgła rozdzielni 8R4 (4 szt.),

— przegląd podrozdzielni 0,4kV 7RM1-6 zlokalizowanych w maszynowni bloku 7 (6 szt.),

— przegląd podrozdzielni 0,4kV 8RM1-7 zlokalizowanych w maszynowni bloku 8 (7 szt.),

— przegląd podrozdzielni 0,4kV 7RK1, 7RK2, (2 szt.),

— przegląd podrozdzielni 0,4kV 8RK1, 8RK2, (2 szt.),

— pomiary transformatorów 6/0,4kV 7TN1 i 7TN2,

— pomiary transformatorów 6/0,4kV 8TN1 i 8TN2,

— przegląd celek odłącznikowych transformatora 7TZ,

— przegląd celek odłącznikowych transformatora 8TZ,

— wykonanie wszystkich pomiarów oraz dostarczenie protokołów z wykonanych przeglądów i pomiarów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

W sekcji II.1.7) ogłoszenia Zamawiający podał całkowitą oszacowaną wartość zamówienia (bez VAT)


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 053-123270

Contract No:
1
Title:

Przegląd rozdzielni 0,4kV i 6kV bloków nr 7 i 8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku
Section V: Complementary information


Additional information:

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przegląd rozdzielni 0,4 kV i 6 kV bloków nr 7 i 8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku”

„cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ...”


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.7. i 20.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
51112200; Installation services of electricity control equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions