Poland-Warsaw: Medical practice services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Medical practice services
OJEU (High Value) 076287-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-10 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Poczta Polska S.A.
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Poczta Polska S.A.
Postal address: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Town: Warszawa
Postal code: 00-940
Country: PL
Contact person: Dariusz Haglauer – Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień, Dział Zamówień Terenowych Południe
Telephone: +48 713471895
E-mail: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.poczta-polska.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy Lubin

Reference number: BZA.2600.722.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Lubin.

Przewidywana liczba pracowników kierowanych na badania (z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów badań dla poszczególnych grup zawodowych w Poczcie Polskiej S.A.) w okresie 36 miesięcy wynosi 678 pracowników.


Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Lubin

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Lubin.

Przewidywana liczba pracowników kierowanych na badania (z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów badań dla poszczególnych grup zawodowych w Poczcie Polskiej S.A.) w okresie 36 miesięcy wynosi 678 pracowników.

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi – 4.5.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SIWZ, w szczególności:

1) opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

2) formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 3;

3) projekt umowy wraz z załącznikami – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 36


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2.2) Contract performance conditions

1.Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty wejścia w życie umowy lub do wyczerpania kwoty, na jaką zawarta jest umowa (maksymalna wartość brutto umowy).

Planowany termin podpisania umowy 4.5.2020 r.

2. W przypadku niewyczerpania maksymalnej wartości umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umowy do czasu wykorzystania maksymalnej wartości umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-10
IV.02.02) Local time 10:00Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej / platformie.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
85121000; Medical practice services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions